>
Fa   |   Ar   |   En
   رهایش آهسته ی پیریدوستیگمین بروماید از هیدروژل قابل تزریق و حساس به دمای کیتوسان در شرایط برون تنی  
   
نویسنده گنجی فریبا ,هوبخت فاطمه ,قاسمی تحریر فرزانه ,واشقانی فراهانی ابراهیم
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1393 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:249 -260
چکیده    داروی پیریدوستیگمین بروماید یک عامل جلوگیری کننده از فعّالیّت آنزیم استیل کولین استراز به صورت برگشت پذیر است که در پیش گیری از مسمومیّت با سمّ سومان (نوعی سلاح شیمیایی) کاربرد دارد. درین پژوهش، سعی شد با استفاده از محلول حساس به دمای کیتوسان/گلیسرول فسفات، یک سامانه ی آهسته ی رهش با قابلیت تزریق برای این دارو تهیه شود. ابتدا حساسیت دمایی و خواص رئولوژیکی محلول 2% وزنی/حجمی کیتوسان در محلول 1/0 مولار اسیدکلریدریک و درصدهای مختلف نمک گلیسرول فسفات مورد مطالعه قرار گرفت. درنهایت، رهایش داروی پیریدوستیگمین بروماید ازین سامانه ی حساس به دمای قابل تزریق بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که افزایش میزان نمک گلیسرول فسفات در محلول کیتوسان موجب افزایش آهسته یph ، کاهش زمان ژل شدن محلول، کاهش مدول الاستیک و استحکام ژل می شود. اثر غلظت نمک گلیسرول فسفات بر رفتار برگشـت پذیری ژل نیز بررسی و مشخص شد که در غلظت های بالا از گلیسرول فسفات، ژل های حاصل غیر برگشت پذیر است. درمقابل، با کاهش غلظت نمک فسفاتی، خاصیّت برگشت پذیری مشاهده شد. مطالعه های رهایش دارو نشان داد که هیدروژل حاوی w/v 2% کیتوسان و w/v16% نمک گلیسرول فسفات می تواند رهایش آهسته ی دارو را برای یک دوره ی 4 روزه فراهم نماید. هم چنین سازوکار غالب در فرایند رهایش دارو ازین هیدروژل، سازوکار نفوذ فیکی است.
کلیدواژه کیتوسان ,حساس به دما ,قابل تزریق ,رهش آهسته ,پیریدوستیگمین بروماید
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, استادیار گروه مهندسی زیست پزشکی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی زیست پزشکی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی زیست پزشکی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, استاد گروه مهندسی زیست پزشکی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved