>
Fa   |   Ar   |   En
   بهبود ساخت مدل شکل آماری بافت های غیرصلب با کمک الگوریتم Coherent Point Drift  
   
نویسنده دلاوری مهدی ,فروزان امیرحسین ,چن ین وی
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1393 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:213 -228
چکیده    با توسعه ی فنّاوری های پیش رفته در زمینه ی ایمپلنت های ستون فقرات، طراحی و ساخت کیج های گردنی برای اوّلین بار در ایران مورد توجه قرار گرفته است. این پروژه ی تحقیقاتی صنعتی برمبنای مطالعات دقیق بیومکانیکی و براساس مدل های عملکردیمدل های شکل آماری، از اطلاعات آماری جهت تفسیر و بررسی شکل استفاده می کنند. اطلاعات آماری شامل میانگین و واریانس نقاط متناظر شکل های مجموعه آموزش است. یافتن نقاط متناظر دربین نقاط اعضای مجموعه ی آموزش، یکی از چالش های مهم در ساخت مدل شکل آماری است. درین مقاله، از روش cpd جهت یافتن تناظر بین نقاط استفاده شد. درین روش، با ترکیب تناظر فازی، الگوریتم سرد شدن معین و انطباق غیرصلب دو شکل، تناظر بین نقاط به دست آمد. پس از یافتن نقاط متناظر، مدل شکل آماری با یک تبدیل صلب ایجاد شد. ارزیابی روش پیشنهادی با استفاده از میزان فشردگی، قابلیّت تعمیم و اختصاصی بودن انجام شد. مدل ساخته شده به کمک روش پیشنهادی با مدل های ساخته شده به روش های tps-rpm، icp ، mdl مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که مدل پیشنهادی در معیار اختصاصی بودن با مقدار 06/0±21/0 مانند روش mdl عمل می کند. در مورد معیارهای فشردگی و قابلیت تعمیم، نتایج به دست آمده با روش mdl مشابهت دارد. زمان متوسط اجرای الگوریتم در روش پیشنهادی 68 ثانیه است، در صورتی که برای الگوریتم tps-rpm 390 ثانیه و برای الگوریتم mdl 3600 ثانیه است که برتری روش پیشنهادی را از نظر سرعت نشان می دهد. هم چنین در روش پیشنهادی، نسبت به روش های icp و tps-rpm عملکرد بهتری به دست آمد.
کلیدواژه انطباق تصاویر پزشکی ,بومی سازی فنّاوری ,الگوریتم Coherent Point Drift ,مدل شکل آماری (Ssm) ,نقاط متناظر ,مدل آماری کبد
آدرس دانشگاه شاهد, دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران, ایران, دانشگاه شاهد, استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران, ایران, دانشگاه ریتسومیکان, استاد، دانشکده علوم انفورماتیک و مهندسی، دانشگاه ریتسومیکان، شیگا، ژاپن, ژاپن
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved