>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مورفولوژی و خواص فیزیکی شیمیایی داربست های زیست تخریب پذیر کوپلیمر لاکتیک گلیکولیک اسید ژلاتین به روش انجماد جهت دار  
   
نویسنده قربانی فرناز ,زمانیان علی ,نوجه دهیان هانیه
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1393 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:400 -410
چکیده    داربست های سه بعدی که شباهت ریزساختاری بسیاری به ماتریکس خارج سلولی (ecm) داشته و از جنس کوپلیمر لاکتیک گلیکولیک اسید (plga)/ژلاتین هستند به روش ریخته گری انجمادی تهیه شدند. با این روش، امکان انجماد جهت دار محلول پلیمری مهیّا شده و اثرهای مطلوب آن بر خواص فیزیکی/مکانیکی داربست ها مورد ارزیابی قرار گرفت. برای انحلال دو پلیمر plga و ژلاتین از استیک اسید به عنوان حلال مشترک استفاده شد. تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) نشان گر دست یابی به داربست هایی با تخلخل های باز، درصد تخلخل بیش از 95 درصد و با توزیع ابعادی حدود 400-50 میکرومتر در مقطع عمود بر جهت انجماد و 300-50 میکرومتر در مقطع موازی با جهت انجماد هستند. نتایج تخلخل سنجی جیوه-ای، توزیع تخلخل 200-100 میکرومتر را نشان داد. نتایج طیف سنجی فروسرخ (ftir) حاکی از عدم تغییر ساختاری مواد پس از ساخت داربست ها است. آزمون استحکام فشاری (mpa 3/2) نشان داد که داربست های ساخته شده از استحکام مناسبی برخوردار هستند. نتایج آزمون جذب آب (950%) و زیست تخریب پذیری داربست ها، گویای حفظ پایداری ساختار و تبادل های سلولی درطی دوره ی تخریب است. نتایج نشان می دهد که داربست های مذکور ویژگی های اولیه و خواص مطلوبی برای استفاده در مهندسی بافت دارند و گزینه ی مناسبی برای حمایت از چسبندگی سلولی و حفظ پایداری ساختاری در بازه ی زمانی مورد نظر هستند.
کلیدواژه کوپلیمر لاکتیک گلیکولیک اسید ,ژلاتین ,ریخته گری انجمادی ,داربست پلیمری ,استیک اسید
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران, ایران, پژوهشگاه مواد و انرژی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, استادیار، گروه مواد دندانی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved