>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی حالت های عاطفی تصوّر شده ی ذهنی با استفاده از هم جوشی نتایج سیگنال های فیزیولوژیکی چندگانه  
   
نویسنده خضری مهدی ,فیروزآبادی سید محمد ,شرافت سید احمدرضا
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1393 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:340 -359
چکیده    در این پژوهش هم جوشی نتایج سیگنال های فیزیولوژیکی چندگانه برای طراحی یک سیستم شناسایی حالت های عاطفی با استفاده از مجموعه ی داده mit پیشنهاد شد. چهار نوع از سیگنال های فیزیولوژیکی، شامل فشار حجم خون (bvp)، نرخ تنفس (rsp)، هدایت پوست (sc) و سیگنال فعّالیّت عضلات صورت (femg) به عنوان سیگنال های عاطفی مورد استفاده قرارگرفتند. برای جمع آوری مجموعه ی داده بیان شده، محققان از روش تصوّر ذهنی برای ایجاد حالت های عاطفی مورد نظر از یک نفر استفاده و به طور هم زمان سیگنال های فیزیولوژیکی متناظر را ثبت کرده اند. در این مطالعه، بهترین ویژگی های هریک از سیگنال ها از بین ویژگی های زمانی و فرکانسی محاسبه شده، تعیین شد. بدین منظور، روش های انتخاب ویژگی ترتیبی شناور رو به جلو (sffs) و relief مورد ارزیابی قرار گرفتند. مجموعه ی ویژگی جدید تشکیل شده با ترکیب ویژگی های انتخاب شده، سپس به سه زیرمجموعه تفکیک شد. هر زیر مجموعه برای شناسایی حالت های عاطفی مورد نظر به یک واحد طبقه بندی اعمال شد. نتایج به دست آمده از زیر سیستم ها با اعمال روش بیش ترین آرا ترکیب شد. سه روش طبقه بندی شامل svm، lda و knn برای طراحی سیستم شناسایی حالت های عاطفی ارزیابی شدند. نتایج به دست آمده حاکی از عملکرد قابل ملاحظه سیستم در شناسایی حالت های مورد نظر با دقّت و سرعت پاسخ-دهی قابل قبول است. با روش انتخاب ویژگی relief به همراه طبقه بندی کننده svm، دقّت کلی شناسایی 8/93 % به دست آمد که بهتر از نتایج گزارش شده با پایگاه داده بیان شده تاکنون است.
کلیدواژه حالت های عاطفی ,تصوّر شخصی ,سیگنال های فیزیولوژیکی ,انتخاب ویژگی ها ,هم جوشی مرحله ی نتایج
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, استاد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, استاد، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved