>
Fa   |   Ar   |   En
   استخراج مرز بافت ادونتیشیای عروق خونی در تصاویر اولتراسوند داخل رگی مبتنی بر روش کمینه/بیشینه بهبود یافته و مولفه‌های هم بند  
   
نویسنده کرمانی علی ,آیت اللهی احمد ,مهاجرانی سرور
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1393 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:326 -338
چکیده    تصویربرداری اولتراسوند درون رگی یا ivus روشی با حداقل تهاجم است که در آن با تصویربرداری از مقطع رگ، اطلاعات دقیقی از درون آن بدست می آید. پردازش‌هایی که روی این تصاویر یا سیگنال های خام آن‌ها انجام می‌پذیرد، می‌تواند اطلاعات وسیعی در اختیار متخصصان و پزشکان قرار داده و برای تشخیص دقیق و اتخاذ شیوه ی مناسب درمان کمک کند. تفکیک مرزهای بافت موجود در عروق خونی به عنوان اولین گام در این زمینه، یکی از چالش‌های تحقیقات امروزی است. در این مقاله، روشی جدید برای استخراج مرز بافت ادونتیشیا در تصاویر اولتراسوند داخل رگی پیشنهاد شده است که براساس تکنیک کمینه/بیشینه و مولفه‌های هم-بند عمل می‌کند. بدین منظور، ابتدا با تکنیک کمینه/بیشینه بهبود یافته مرز اولیه استخراج شد. سپس، با به کارگیری مولفه‌های هم بند در مرزهای اولیه، مرز نهایی با دقت بالا حاصل شد. برای ارزیابی عملکرد این روش، روی مجموعه ای از دادگان واقعی آزمایش شد. از معیار مشابهت اندیس جاکارد و فاصله هاسدورف که نشان دهنده‌ی میزان هم پوشانی ناحیه ی بخش شده به وسیله روش پیشنهادی و تشخیص پزشک است بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که روش پیشنهادی با معیار میانگین اندیس جاکارد 95% و میانگین فاصله هاسدورف 0/45 میلی متری، مرزهای دقیق تری برای بافت ادونتیشیا نسبت به روش‌های موجود بدست می آورد.
کلیدواژه تصاویر داخل رگی ,استخراج مرز ,بافت ادونتیشیا ,بهینه‌سازی ,کمینه/بیشینه ,مولفه‌های هم بند
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشجوی دکتری مهندسی برق-الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشیار، گروه برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک، گروه برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved