>
Fa   |   Ar   |   En
   تفکیک سالمندان با سابقه زمین خوردن از سالمندان بدون سابقه زمین خوردن با استفاده از دسته‌ ویژگی‌های جدید استخراج شده از الگوی متناوب راه رفتن  
   
نویسنده گندمکار زیبا ,بهرامی فریبا
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1392 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:21 -37
چکیده    با افزایش سن و یا بروز برخی بیماری‌ها نحوه راه رفتن تغییر می‌کند. برای مثال مشاهدات متعدد دلالت براین دارند که نحوه راه رفتن در سالمندانی که سابقه زمین خوردن دارند با افراد سالم متفاوت است. هدف این مقاله ارایه روشی برمبنای تحلیل حرکت با کمک تصاویر ویدیویی اخذ شده از فرد مورد آزمایش و بدون استفاده از نشانگر برای طبقه‌بندی سالمندان به افراد با سابقه زمین خوردن و افراد بدون سابقه زمین خوردن است. بعلاوه به‌منظور نشان دادن کارایی این روش، از آن برای طبقه‌بندی 8 نوع راه رفتن غیرطبیعی استفاده می‌شود. در روش ارایه شده، ابتدا فرد مورد آزمایش از پس‌زمینه استخراج و الگوی متناوب محاسبه شد. سپس با آستانه‌گذاری بر الگوهای متناوب، این الگوها هم‌تراز شدند و با استفاده از عملگرهای شکل‌شناسی (مورفولوژی) تصویر جدیدی بر اساس الگوهای متناوب ایجاد شد. به منظور سنجش میزان کارآمدی ویژگی‌های استخراج شده برای طبقه‌بندی سالمندان به دو گروه با سابقه افتادن و سالمندان بدون سابقه و تفکیک آنها از افراد جوان، تصاویر ویدیویی انجام آزمون برخیزوبرو از 8 سالمند با سابقه زمین خوردن، 8 سالمند بدون سابقه و 8 جوان سالم جمع‌آوری ‌شد. به علاوه برای طبقه‌بندی نحوه راه رفتن به دو گروه طبیعی و غیرطبیعی از جوانان خواسته ‌شد تا علاوه بر راه رفتن معمولی و تند، به انجام 7 نوع مختلف راه رفتن‌ نابهنجار شامل لنگیدن، اردک وار راه رفتن، تلوتلو به جلو عقب و طرفین، کشان کشان راه رفتن و زانوی بلند راه رفتن تظاهر کنند. پس از اعمال روش پیشنهادی، هر بار یکی از داده‌ها به عنوان آزمون بیرون گذاشته شده و شباهت آن با سایر داده‌ها به کمک همبستگی بهنجار سنجیده شد و برچسب گروه مربوط به داده‌ای که الگوی حاشیه‌ای آزمون بیشترین شباهت را با آن داشت، به داده آزمون نسبت داده ‌شد. در آزمون‌برخیزو برو متعارف طبقه‌بندی برپایه زمان کل آزمون صورت می‌گیرد. در این پژوهش ما نشان دادیم که روش پیشنهادی خطایی در حدود 20% کمتر از روش متعارف برخیزوبرو دارد. به‌علاوه در این پژوهش نشان داده ‌شد که خطای روش پیشنهادی در تشخیص انواع راه رفتن نیز حدوداً 10% است.
کلیدواژه تحلیل راه رفتن ,الگوی متناوب راه رفتن ,سالمندان با سابقه زمین خوردن ,طبقه‌بندی انواع راه رفتن ,تشخیص راه رفتن غیرطبیعی ,آزمون برخیزوبرو ,Gait Analysis ,Gait Frieze Pattern ,Elderly Fallers ,Gait Classification ,Abnormal Gait Detection ,Timed Up And Go
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی fbahrmai@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved