>
Fa   |   Ar   |   En
   کاهش آرتیفکت حرکتی ریه در تصاویر Pet با استفاده از الگوی حرکتی بدست آمده از مدل موجک  
   
نویسنده جلایر نیکتا ,باقری مجید ,پولادیان مجید
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1392 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:209 -217
چکیده    پیشرفت‌های اخیر در سیستم‌های سه‌بعدی pet موجب شده قدرت تفکیک مکانی به مقدار 2-5 میلیمتری پهنای کامل نصف ماکسیمم (fwhm) برسد. با چنین رشدی در قدرت تفکیک فضایی حتی مقدار کمی از حرکت در تصویربرداری pet منبعی مهم برای کاهش قدرت تفکیک به شمار میرود. در این پژوهش در سطحی وسیع به بازنگری و بحث الگوهای اصلاحی پیشرفته برای نمونههایی از حرکات ناخواسته بیماران، حرکت بواسطه چرخه های قلبی و حرکت بواسطه چرخه‌های تنفسی پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از ncat دو فانتوم زن و مرد طراحی شد. هدف از طراحی دو فانتوم مرد و زن مقایسه نتایج به دست آمده برای هر یک از آنها با توجه به ساختار متفاوتشان بود. سپس با واسطه نرم‌افزار sim set تصاویر pet با در نظر گرفتن حرکت قفسه سینه و بدون در نظر گرفتن آن، برای چرخه تنفسی 4 ، 5 و6 ثانیه و برای هر دو فانتوم به طور جداگانه به دست آورده شد و در انتها مدل حرکتی بر مبنای چرخه تنفسی 5 ثانیه، با تبدیل موجک استخراج شد که حرکت ناشی از چرخه تنفسی و در نتیجه آرتیفکت ایجاد شده در تصویر را میتواند به نوعی اصلاح کند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد در فریمهای زمانی ابتدایی و انتهایی چرخه تنفسی، با توجه به اختلاف بسیار ناچیز بین تصاویر بدون حرکت و تصاویر دارای حرکت تنفسی، میرساند که مدل نتیجه بهتری را دربرنداشته است؛ حال آنکه در فریمهای زمانی دیگر مدل توانسته است تخمین مناسبی از حرکت را ارایه کند. تصاویر حاصل از مدل که منجر به حذف حرکت تنفسی شده، توانسته است در مقایسه با تصاویر دارای حرکت تنفسی شباهت بیشتری را چه از نظر مجموعه مربعات خطا و چه از نظر ضرایب همبستگی به تصویر بدون حرکت ارایه کند. در مقایسه با سایر روشهای موجود میتوان مشاهده کرد که مدل یاد شده علاوه بر ارایه تخمینی مناسب برای حرکت، از خطاهای ناشی از الصاق نشانگر و نیز به کار بردن سخت افزارهای پایش مبری است.
کلیدواژه آرتیفکت حرکتی ,مدل حرکت ریوی ,تبدیل موجک ,بازسازی تصاویر ,Motion Artifact ,Respiratory Motion Model ,Wavelet Tramnsform ,Image Reconstruction
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران
پست الکترونیکی pouladian@srbiau.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved