>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی نتیجه درمان بر اساس آنالیز واکسل با استفاده از شاخص‌های ناهمسانگردی انتشار و اطلاعات مکانی در تومور Gbm  
   
نویسنده صباحی هادی ,سلطانیان‌زاده حمید ,اسکارپیس لیزا ,میکلسن تام
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1390 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:289 -296
چکیده    در این مقاله، روش جدیدی برای پیش بینی نتیجه درمان تومور gbm با استفاده از داروی بواسیزوماب ارایه شده است. در این روش از شاخص های ناهمسانگردی انتشار و اطلاعات مکانی برای پیش بینی پاسخ هر یک از واکسل های ناحیه توموری به درمان استفاده شده است. شاخص های ناهمسانگردی (dai) استفاده شده عبارتند از: ناهمسانگردی جزیی (fa)، متوسط انتشار (md)، ناهمسانگردی نسبی (ra) و نسبت حجمی (vr) که از تصاویر تانسور انتشار (dti) قبل از درمان استخراج شده است. اطلاعات مکانی بصورت فاصله هر واکسل توموری از مرکز تومور تعریف می شود که از تصاویر t1-post contrast(pc-t1) قبل از درمان استخراج می شوند. شاخص‌ های ناهمسانگردی انتشار بهمراه اطلاعات مکانی به عنوان بردار ویژگی برای هر واکسل در نظر گرفته می شود. تصاویر dti و pc-t1 از 7 بیمار دارای تومور gbm قبل و بعد از درمان جمع آوری شده است. ابتدا شاخص های ناهمسانگردی از همه واکسل های مغزی و فاصله هر واکسل توموری از مرکز ناحیه تومور محاسبه می شود. سپس نگاشت های dai پیش از درمان و تصویر pc-t1 پس از درمان به تصویر pc-t1 قبل از درمان رجیستر می شود آنگاه با استفاده از روش آستانه گذاری، ناحیه توموری از تصاویر pc-t1 استخراج می شوند. سپس واکسل هایی که کنتراستشان با گادلینیم بهبود یافته است و متعلق به تصاویر pc-t1 قبل و بعد از درمان هستند، برای برچسب گذاری بردارهای ویژگی مورد مقایسه قرار می گیرند. در این روش سه طبقه بندی کننده مختلف را مورد ارزیابی قرار دادیم که عبارتند از: svm، knn و ann. نتایج طبقه بندی نشان دادند که طبقه بندی کننده knn بر اساس معیار های معروف دارای نتایج بهتری می باشد و نتایج درمان را برای هر واکسل بهتر پیش بینی می کند.
کلیدواژه Gbm ,پیش بینی نتیجه درمان ,تصویربرداری تانسور انتشار ,شاخص های انتشاری ,اطلاعات مکانی ,طبقه‌بندی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, بخش جراحی مغزواعصاب،بیمارستان هنریفورد،دیترویت،میشیگان ، آمریکا, آمریکا, بخش جراحی مغزواعصاب،بیمارستان هنریفورد،دیترویت،میشیگان ، آمریکا, آمریکا
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved