>
Fa   |   Ar   |   En
   استخراج پارامترهای خواص مکانیکی عروق مغزی انسان با استفاده از آزمون کشش دومحوری  
   
نویسنده شفیق محمد ,فتورایی ناصر ,صدیقی امیرسعید
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1390 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:297 -304
چکیده    خواص مکانیکی شریان های مغزی، با توجه به ارتباطشان با بیماری های این عضو، از ارزش بالینی بالایی برخوردار هستند. در راستای تحقق اهداف پروژه یک دستگاه آزمون کشش دومحوری منحصراً برای این مطالعه و با توجه به ابعاد، حساسیت و ماهیت ناهمگن نمونه ها ساخته شد. سپس هشت نمونه از شریان مغزی میانی از جسد انسان هایی که مرگشان به علت جراحات یا بیماری عروق مغزی نبود، از اجساد گرفته شدند. نمونه ها طی کم تر از دوازده ساعت بعد از جدا کردن شان از جسد، توسط دستگاه آزمون کششی دومحوری آزموده شدند. منحنی تنش-کشش به دست آمده از آزمون ها رسم شدند و سپس با مدل ریاضی ای که فانگ برای بافت با خاصیت هایپرالاستیک ارایه کرده است، برازش داده شدند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که شریان ها به طور محسوسی در راستای محیطی سخت تر از جهت محوری هستند. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از مدل های چند پارامتری هایپرالاستیک که دربرگیرنده معادلات رفتاری ماده است، می تواند برای توصیف ریاضی رفتار بافت عروق مغزی مفید باشند. خواص به دست آمده از نمونه ها در این مقاله یک مرجع مناسب برای مدل سازی عددی، تجزیه و تحلیل رفتار عروق مغزی برای حالات سالم و یا بیمار است.
کلیدواژه عروق مغزی ,بافت ناهمگن ,مواد غیرخطی ,تنش صفحه ای ,مدل فانگ
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی a_sedighi@sbmu.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved