>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر میدان الکترومغناطیس پالسی کم‌فرکانس بر میزان اضطراب و غلظت کورتیزول خون در موش آزمایشگاهی  
   
نویسنده کهزاد سوسن ,بلوری بهرام ,نیکبخت فرناز ,کهزاد زهرا
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1391 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:107 -111
چکیده    افزایش استفاده از امواج الکترومغناطیس کم‌فرکانس باعث نگرانی در مورد آثار بیولوژیک آنها شده است. در این محدوده امواج، فرکانس 217 هرتز به علت حضور در پنجره فرکانسی و همچنین مدوله‌کننده امواج پرفرکانس سیستم جهانی تلفن همراه مورد توجه است. هدف این مطالعه بررسی اثر امواج الکترومغناطیس پالسی با فرکانس 217 هرتز و شدت 200 میکرو تسلا بر میزان اضطراب و غلظت کورتیزول خون در موش صحرایی است. 24 موش نر صحرایی از نژاد ویستار به طور تصادفی به سه گروه تابش، شم و کنترل تقسیم شدند. با استفاده از کویل‌های هلمهولتز،گروه تابش روزانه 4 ساعت و به مدت 21 روز، تحت تابش میدان یکنواخت پالسی الکترومغناطیس با شدت 200 میکرو تسلا قرار گرفت. این روند برای گروه شم نیز در غیاب میدان تکرار شد. همه گروه‌ها در ماز بعلاوه‌ای شکل مرتفع سنجیده شدند و سپس با استفاده از کیت الیزا میزان کورتیزول خون آنها اندازه‌گیری شد. تحلیل واریانس یک طرفه داده‌ها در ماز بعلاوه‌ای شکل اختلاف معناداری را نشان نداد. در گروه تابش افزایش میزان کورتیزول در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری داشت. این یافته‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً تابش‌دهی موش‌های صحرایی میدان‌های الکترومغناطیس کم فرکانس پالسی با شدت 200 میکرو تسلا بر اضطراب تاثیری ندارد؛ اما باعث افزایش کورتیزول به عنوان شاخص استرس شده است.
کلیدواژه میدان‌های الکترومغناطیس فوق العاده کم فرکانس ,اضطراب ,ماز بعلاوه‌ای شکل ,کورتیزول
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام, ایران
پست الکترونیکی ph.kohzad@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved