>
Fa   |   Ar   |   En
   القای تولید تاکسول توسط میدان مغناطیسی در کشت سلولی فندق(Corylusavellanal.)  
   
نویسنده رضایی آیت‌اله ,قناتی فایزه ,بهمنش مهرداد
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1391 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:113 -122
چکیده    در این تحقیق رشد سلولی، برخی پارامترهای فیزیولوژیک، تولید الکالویید ضد سرطان تاکسول و بیان ژن در کشت سلولی فندق تحت اثر میدان مغناطیسی بررسی شد. سلولها در کشت تعلیقی با میدان مغناطیسی ایستا با شدت 30 میلی تسلا و در روزهای 8-11 بعد از واکشت، روزی 4 ساعت تیمار شدند. نتایج نشان داد میزان رشد و زنده‌مانی سلولها تحت اثر میدان قرار نگرفت؛ اما تولید h2o2 و میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی افزایش یافت. فعالیت آنزیمهای فنیل آلانین آمونیا لیاز، پلی فنل اکسیداز و پراکسیداز تحت اعمال میدان مغناطیسی در مقایسه با شاهد افزایش یافت. تولید ترکیبات فنلی و تاکسول نیز در سلولهای تیمار شده در مقایسه با شاهد افزایش یافت. میدان مغناطیسی تاکسول درون سلولی را در مقایسه با تاکسول برون سلولی بیشتر افزایش داد و در کشتهای تیمار شده تولید تاکسول کل در مقایسه با کشتهای شاهد 9/2 برابر بود. بیان ژن 1- دیوکسی-d-زایلولوز -5- فسفات ردوکتوایزومراز نیز- که در تولید پیش‌سازهای تاکسول و بیوسنتز آن دخالت دارد- در سلولهای تیمار شده در مقایسه با شاهد افزایش یافت. به نظر می‌رسد میدان مغناطیسی با تحریک پاسخهای دفاعی سلول و القای بیان ژن دخیل در بیوسنتز تاکسول باعث افزایش تولید آن شده است.
کلیدواژه کشت سلولی ,فندق ,تاکسول ,میدان مغناطیسی ,بیان ژن
آدرس دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی behmanesh@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved