>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر میدان مغناطیسی ایستا بر درصد سلول‌های زنده و چرخه سلولی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسانی  
   
نویسنده صدری مریم ,عبدالماکی پرویز ,آبرون سعید ,بیکی بهاره ,سامانی فاضل
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1391 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:91 -98
چکیده    سلول‌های بنیادی مزانشیمی انسان که از بندناف نوزادان جدا و کشت داده شده بودند، به مدت 24 ساعت در معرض میدان مغناطیسی ایستا با شدت 24 میلی‌تسلا قرار گرفتند و درصد سلول‌های زنده و میزان پیشرفت در چرخه سلولی در نمونه‌های تابش دیده با شاهد مقایسه شد. نتایج نشان داد مجاورت با این میدان به مدت 24 ساعت در زمان‌های 36، 48 و60 ساعت پس از اعمال میدان سبب کاهش معنا‌داری در درصد سلول‌های زنده می‌شود. میزان پیشرفت این سلول‌ها در چرخه سلولی نیز، این یافته را تایید کرد؛ اما بعد از گذشت 72 ساعت از زمان تابش‌دهی، این تغییر تا حد معناداری جبران شد.
کلیدواژه چرخه سلولی ,سلول‌های بنیادی مزانشیمی ,میدان مغناطیسی ایستا
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان (بانک خون و بند ناف رویان)، تهران, ایران, پژوهشگاه رویان, ایران
پست الکترونیکی fazel.sahraneshin@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved