>
Fa   |   Ar   |   En
   بهبود کارایی شناسایی فعالیت خواندن متن در وضعیت های روزمره افراد با به کارگیری الگوریتم مبتنی بر تطبیق رشته زمان پویا برای پردازش سیگنال-های الکترواکولوگرام  
   
نویسنده زرگری مرندی رامتین ,سبزپوشان سید‌حجت
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1391 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:279 -285
چکیده    پژوهش های اخیر در زمینه رایانش نافذ منجر به بهره گیری از روشهای جدید برای شناسایی فعالیت انسان شده است. یکی از این روشها، الکترواکولوگرافی است که به کمک آن می توان حرکات چشم را ثبت و با تحلیل الگوهای آن، فعالیت هایی مانند خواندن را شناسایی کرد. الگوی حرکتی خواندن با پردازش سیگنال های الکترواکولوگرام (eog) کانال افقی قابل شناسایی است؛ بنابراین در این پژوهش فقط از سیگنال های eog کانال افقی به جای هر دو کانال افقی و عمودی استفاده شد. با وجود کاهش تعداد کانال ها و با بکارگیری الگوریتمی مبتنی بر تطبیق رشته زمان-پویا (dtw) و استخراج الگوی مرجع خواندن به کمک تبدیل موجک و کدگذاری سیگنال eog، کارایی دسته بندی داده های مربوط به خواندن و نخواندن افزایش یافت. نتایج نشان داد که در کنار انحراف معیار کم نرخ شناسایی، بیشترین نرخ شناسایی 4% و میانگین بازخوانی 7% افزایش داشتند که نشان دهنده قابلیت اطمینان بیشتر الگوریتم به شرایط و افراد مختلف در مقایسه با الگوریتم های پیشین است.
کلیدواژه الکترواکولوگرافی ,بافتارآگاهی ,تطبیق رشته ,رایانش نافذ ,شناسایی الگو
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
پست الکترونیکی sabzposh@iust.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved