>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سنتز زیستی داخل و خارج سلولی نانو ذارت سولفید کادمیم در سویه 35218 باکتری اشرشیاکولی  
   
نویسنده ایلوخانی ملیکا ,ربیعی محمد ,اسکویی مهوش ,مضطر زاده فتح الله ,شایان مهدیس
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1390 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:193 -204
چکیده    در سالهای اخیر تلاشهای بسیار زیادی برای تولید نانو ذرات به دلیل خواص ویژه نوری، شیمیایی و الکتریکی آنها صورت گرفته است. توسعه روشهای سنتز نانو مواد برای تولید موادی با مورفولوژی و اندازه معین و توزیع مناسب اندازه ذرات، از محورهای پژوهشی چند سال اخیر محسوب می شود. در این میان روشهای مبتنی بر فناوری زیستی به دلیل تمیز بودن و سازگاری بالا با محیط زیست از جایگاه ویژه ای برخوردارند. یکی از مهمترین ابعاد این بحث استفاده از میکروارگانیسم ها در نانو فناوری است. در این پژوهش از سویه 35218 باکتری اشرشیاکولی برای سنتز نانو ذرات cds استفاده شد. ابتدا زمان مناسب و بیشینه غلظتی از یون کادمیم که به جلوگیری از رشد و لیز باکتری منتج نمی شود مشخص گردید. سپس دو فرآیند سنتز زیستی داخل و خارج سلولی بررسی شد. طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این سویه به شکل داخل سلولی قادر به سنتز نانو ذرات cds نیست اما با غنی سازی محیط کشت با اسید آمینه سیستیین نانو ذرات cds به شکل خارج سلولی سنتز شدند. تشکیل نانو ذرات، مورفولوژی و خاصیت فلورسانت آنها به ترتیب با کانال آنالیزور wdx ، sem و میکروسکوپی فلورسانس بررسی شد.
کلیدواژه سنتز زیستی ,سولفید کادمیم ,اشرشیاکولی ,نانو ذرات ,میکروارگانیسم
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, انستیتو پاستور ایران, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران
پست الکترونیکی mrabiee@aut.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved