>
Fa   |   Ar   |   En
   رشد مورفولوژی مغز نوزادان در سطح ماکروسکوپی: مطالعه تفکیک پذیری زمانی  
   
نویسنده مومنی مریم ,ابریشمی مقدم حمید ,گرب راینهارد ,کاظمی کامران ,والوا فابریس
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1390 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:229 -242
چکیده    سیر تکاملی چین خوردگی های مغز نوزادان شاخص مهمی در رشد مغز انسان می باشد و تحلیل کمی این روند رشد در مطالعات عصبی سودمند می باشد. نکته مهم در تحلیل کمی رشد مغز نوزادان تفکیک پذیری زمانی1 مورد نیاز و معنادار می باشد. در این مقاله برای اولین بار تخمین بازه زمانی مورد نیاز برای مطالعه ویژگی های ماکروسکوپی و استفاده از ابزار مناسب برای تحلیل این ویژگی-ها در هفته های پس از تولد بررسی شده است. بدین منظور دو بازه سنی 40-39 و 42-41 هفتگی از زمان شروع بارداری2 (ga) در نظر گرفته شده و دو مدل هندسی مبتنی بر تصاویر تشدید مغناطیسی با وزن 1t ساخته شد. انحراف مکانی و پراکندگی برخی نشانگرهای آناتومی و میانگین متوسط و بیشینه طول بردار دگردیسی3 مکانی در 25 تصویر آزمون یکسان سازی شده به مدل های هندسی مقایسه و بررسی شدند. نتایج آزمون manova تفاوت معنی دار در انحراف مکان ویژگی های آناتومی و میانگین متوسط و بیشینه طول بردار دگردیسی مکانی را در این دو بازه سنی نشان داد. همچنین تحلیل کمی پراکندگی داده های یکسان سازی شده بین دو بازه سنی، تفاوت معنی دار بین ویژگی های مذکور و تاثیر یکسان سازی به مدل هندسی پویا را در مواردی که آزمون manova منجر به عدم رد فرضیه پوچ می شود نیز تایید کرد. با توجه به نتایج مطروحه در رنج سنی 42-39 هفتگی ga می توان نتیجه گرفت که فاصله زمانی دو هفته، کمینه فاصله زمانی در هفته های پس از تولد برای ساخت مدل هندسی به منظور بررسی رشد مغز در سطح ماکروسکوپی می باشد.
کلیدواژه نوزادان ,رشد مغز ,تصاویر تشدید مغناطیسی ,مدل هندسی ,تفکیک پذیری زمانی ,دگردیسی مکانی
آدرس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, استاد گروه بیوفیزیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه پیکاردی, فرانسه, دانشگاه صنعتی شیراز, ایران, دانشیارگروه نوروفیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه پیکاردی, فرانسه
پست الکترونیکی wallois@u-picardie.fr
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved