>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی اثرات میدان الکترومغناطیس با شدت 5/1 تسلا بر شـــاخص‌های آزمون عملکرد و هیستومتری کبد در موش‌های صحرایی نر بالغ  
   
نویسنده آی جعفر ,سرکار سعید ,عقابیان محمد علی
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1389 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:161 -166
چکیده    بررسی‌های مختلف نشان داده‌اند که میدان‌های الکترومغناطیسی قوی اثرات سویی بر سلامت انسان دارند. دستگاه mri از مهم‌ترین تجهیزاتیست که در پزشکی برای تشخیص در بیماری‌های مختلف استفاده می‌شود. اساس کار این دستگاه مبتنی بر امواج الکترومغناطیس است که امکان ایجاد نارسایی در دستگاه‌های مختلف بدن از جمله کبد می‌شود. بر این اساس در این مقاله اثر امواج mri بر بافت کبد موش صحرایی بررسی شده است. بدین منظور 22 موش صحرایی نر بالغ 60 روزه به وزن g 20± 200 از نژاد ویستار انتخاب شدند و به تعداد برابر در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمون به مدت 30 دقیقه تحت تاثیر امواج دستگاه mri با شدت t5/1 همراه با امواج rf قرار گرفتند و گروه شاهد در زمان مشابه تحت تاثیر امواج دستگاه mri با شدت مشابه اما بدون امواج rf قرار گرفتند. پس از بیهوش کردن حیوانات برای اندازه‌گیری سطح فاکتورهای بیلی روبین تام، بیلی روبین مسـتقیم، فسـفاتاز قلیـایی، آلبومین سرم و پروتیین تام،کلسترول تام و hdl، ldl، ast، alt خونگیری از قلب انجام شد. پس از اطمینان از بیهوشی کامل حیوانات، کبد از بدن خارج شده و پس از انجام عملیات آماده‌سازی بافت‌، اسلایدها با استفاده از روش سریال سکشن برای مطالعات هیستومتری (اندازه قطر سلول‌ها، اندازه قطر هسته) تهیه شدند و با استفاده از میکروسکوپ الیمپوس مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از افزایش معنادار (05/0p < ) در hdl، بیلی روبین تام، بیلی روبین مسـتقیم،alt ، ast و آنزیم فسـفاتاز قلیـایی و کاهش معنادار (05/0p < ) در آلبومین سرم و پروتیین تام، کلسترول تام و ldl در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد بود. همچنین تفاوت معناداری در اندازه قطر هپاتوسیت‌ها و هسته هپاتوسیت‌ها در بین دو گروه مشاهده نشد. نتایج این مقاله نشان داد امواج الکترومغناطیس حاصل از دستگاه mri بر عملکرد و آنزیم‌های کبد موش‌های صحرایی بدون تغییر هیستومتری سلول‌ها موثر بوده است. با توجه به این اثرات دستگاه mri، پیشنهاد می‌شود تحقیق مشابهی بر روی سرم خونی انسان انجام شود
کلیدواژه کبد ,میدان الکترو مغناطیس ,Mri ,موش صحرایی ,فاکتورهای خون ,هیستومتری ,Liver ,Electromagnetic Radiations ,Rat ,Blood Factors ,Histometery
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشیار، گروه مهندسی بافت، دانشکده فناوری نوین پزشکی و مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشیار، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشیار، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
پست الکترونیکی oghabian@sina.tums.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved