>
Fa   |   Ar   |   En
   مدلسازی اثر میدان مغناطیسی بر مسیر جت نانوفیبرهای تولیدی در روش الکتروریسی به‌منظور ساخت بهینه داربست‌های مهندسی بافت  
   
نویسنده شمسی فاطمه ,جانملکی محسن ,فتورایی ناصر
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1388 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:265 -274
چکیده    در این مطالعه سازوکاری برای کنترل مسیر حرکت جت نانوفیبرهای تولید شده در روش الکتروریسی به کمک میدان مغناطیسی ارایه و مدلسازی می‌گردد. در ابتدا مسیر جت با کمک تعدادی قطعه ویسکوالاستیک مدلسازی شد. با در نظر گرفتن نیروهای حاکم بر این سیستم و معادله تعادل اندازه حرکت و ویسکوالاستیک ماکسول مسیر حرکت سیال با کمک نرم‌افزار matlab با روش عددی رونگ کوتا مدل شد. پس از اطمینان از صحت عملکرد سیستم، رفتار آن در حضور میدان مغناطیسی در راستای حرکت جت مورد ارزیابی قرار گرفت. این میدان نیروی یکسانی در هر نقطه بر جت وارد می‌کند. با افزایش شدت میدان مغناطیسی عملاً شعاع قاعده مخروطی شکل حرکت کاهش یافت. براساس این پژوهش مشخص شد که با داشتن سازوکار مناسب برای اعمال میدان مغناطیسی عملاً می‌توان مسیر حرکت و راستای الیاف را تحت کنترل در آورد.
کلیدواژه الکتروریسی ,داربست ,مهندسی بافت ,میدان مغناطیسی ,مدلسازی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, مربی، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشیار، دانشکده مهندسی پزشکی، آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک سیالات بیولوژیکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران
پست الکترونیکی nasser@aut.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved