>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی چسبندگی و نفوذ سلول‌های مزانشیم به داربست متخلخل از کامپوزیت هیدروکسی‌ آپاتیت/ Plga با روکش پلیمر سه‌قطعه‌ای  
   
نویسنده حق بین نظرپاک معصومه ,پورعسگری فرزانه ,سربلوکی محمد نبی
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1388 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:291 -298
چکیده    داربست‌های مورد استفاده در مهندسی بافت باید علاوه بر عملکرد مناسب، متخلخل، زیست‌سازگار و زیست‌تخریب‌پذیر باشند. در این تحقیق، داربست‌های متخلخل کامپوزیتی plga/ha به روش تعویض حلّال ساخته شده و با پلیمر سه‌قطعه‌ای روکش‌دهی و با نور uv استریل شدند. مشاهدات حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی حاکی از تشکیل ریزساختار متخلخل با اندازه حفرات حدود mµ 50 و حفرات به هم پیوسته است. سلول‌های بنیادی مزانشیم انسانی بر روی داربست‌ها بذرافشانی شدند و سلول‌ها در داخل این ساختار به‌طور مطلوب چسبیدند. رنگ‌آمیزی فلورسانس با dapi نشان‌دهنده چسبندگی سلول‌های مزانشیم به نمونه‌های دارای روکش و نفوذ سلول‌ها به داخل حفرات بود. همچنین، به منظور بررسی میزان تکثیر سلول‌ها روی داربست‌ها، آزمایش mtt روی آنها انجام شد و نشان داد که تعداد سلول‌های کشت شده روی داربست‌ها در مقایسه با نمونه‌های کنترل تفاوت معناداری ندارد. از نتایج به دست آمده استنباط می‌شود که داربست‌های روکش‌دار شده با پلیمر سه‌قطعه‌ای بستر مناسبی برای سلول‌های مزانشیم و روش به کار رفته روشی کارامد در ساخت داربست مهندسی بافت استخوان است.
کلیدواژه داربست ,مهندسی بافت استخوان ,تعویض حلّال ,سلول‌ بنیادی مزانشیمی ,چسبندگی سلولی ,تخلخل ,Plga ,کامپوزیت
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دکترای بیومواد، پژوهشکده فناوری‌های نو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, شرکت فن‌آوری بن‌یاخته, دکترای بیوشیمی، شرکت فن‌آوری بن‌یاخته, ایران, دانشگاه تهران, دکترای پلیمر، مرکز پژوهشی زیست‌مواد، دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی sarbol@ibb.ut.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved