>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر فشار هیدروستاتیک سیکلی بر سلول‌های دیسک بین مهره‌ای  
   
نویسنده کسری مهران
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1388 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:285 -290
چکیده    در برخی از مطالعات پیشین تاثیر فشار بر سلول های دیسک بین مهره‌ای (ivd) در شرایط مختلف بارگذاری دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود این، در بسیاری از این مطالعات فشار هیدروستاتیک در مقادیر پایین استفاده شده و مطالعات کمی تاثیر اعمال فشار بالا را با فرکانس‌های مختلف بر سلول های ivd گزارش نموده اند. در این پژوهش و در ادامه این مطالعات، به منظور بررسی فرضیه وابستگی تحریک سنتز کلاژن در این گروه از سلول‌ها به فشار هیدروستاتیک اعمالی و فرکانس آن، آزمایش هایی بر مبنای سیستم کشت تک لایه‌ای طرح‌ریزی شد. برای اعمال فشار هیدروستاتیکی، سلول های ivd به صورت کشت تک لایه‌ای در یک مخزن تحت فشار طراحی شده تحت بارگذاری دینامیکی قرار گرفتند. سلول‌ها از ivd ناحیه ستون مهره های کمر خوک تهیه شده و در فلاسک کشت سلولی رشد داده و پس از جدایش با تریپسین، در ظروف mm35 کشت، بارگذاری شدند. سلول‌ها به مدت 3 و 7 روز (هر روز 20 دقیقه) تحت بارگذاری هیدروستاتیک سیکلی، با فشار و فرکانس های مختلف قرار گرفتند (به نمونه کنترل نیرویی اعمال نمی شود)، کلاژن درون سلولی با 3[h]-proline در روز دوم و ششم بارگذاری، نشان گذاری شد. پس از بارگذاری، در روز سوم و هفتم، محیط کشت و سلول ها به طور جداگانه منجمد شدند. شمارش گر جرقه ای مقدار کلاژن سلول ها و کلاژن آزاد شده در محیط را تعیین نمود؛ این مقادیر به وسیله dna نرمالیزه شدند. در این سیستم، اختلاف قابل ملاحظه ای در نتایج واکنش سلولی در شرایط مختلف بارگذاری (05/0 > p) مشاهده شد. در مقایسه با نمونه های کنترل، مقدار کلاژن آزاد شده در نیروی بالا و فرکانس پایین (mpa5 و hz1)، کاهش و در فرکانس بالا (mpa5 و hz15)، افزایش یافت که نشان دهنده واکنش آنابولیکی در فشار بالا و پاسخ کاتابولیکی در فرکانس بالاست.
کلیدواژه فشار هیدروستاتیک ,دینامیک ,دیسک بین مهره ای ,سلول دیسک ,کمر درد
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران
پست الکترونیکی mehran_kasra@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved