>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی پزشکی زیستی   
سال:1399 - دوره:14 - شماره:3


  tick  بازشناسی ژست‌ها و حالت‌های حرکتی دست در سیگنال‌های الکترومایوگرام با استفاده از روش هم‌جوشی نرم در انتخاب ویژگی و طبقه‌بندی کننده‌ی بهینه - صفحه:195-208

  tick  بررسی ارتباطات عمل‌کردی غیرخطی با استفاده از نظریه‌ی گراف و داده‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی عمل‌کردی حالت استراحت در بیماری آلزایمر - صفحه:235-249

  tick  تاثیر تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر اساس نحوه‌ی توزیع میدان الکتریکی و تغییر در فعالیت مغزی - صفحه:251-266

  tick  تحلیل فرکانسی پایداری اولیه‌ی پیچ‌های ستون فقرات و مقایسه‌ی آن با روش‌های گشتاور ورود و نیروی کشش پیچ - صفحه:169-177

  tick  تشخیص خودکار خستگی راننده با استفاده از سیگنال‌های Eeg بر اساس شبکه‌های یادگیری عمیق - صفحه:179-193

  tick  تنک‌سازی رگرسیون Pls با استفاده از نرم2 ضرایب وزن‌دار: کاربرد در حل مساله‌ی بازشناسی احساسات - صفحه:221-233

  tick  شناسایی خودکار حالت‌های مختلف بیماری صرع از سیگنال Eeg بر اساس یادگیری دیکشنری - صفحه:209-220
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved