>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین خواص مکانیکی شکست استخوان کورتیکال با استفاده از نمونه‌های کمان-شکل  
   
نویسنده علیزاده فرد فرشته ,میرزائی مجید
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1399 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:121 -131
چکیده    با توجه به کاربرد آزمایش و تحلیل شکست استخوان در هر دو حوزه‌ی پزشکی و مهندسی، یافتن نمونه‌ی مناسب برای اندازه‌گیری خواص مکانیکی شکست بسیار مهم است. لذا در این مطالعه به تحلیل تجربی و عددی شکست استخوان کورتیکال گوساله برای 4 ناحیه‌ی آناتومیکی با استفاده از نمونه‌های کمان-شکل پرداخته شده است. تست تجربی شکست برای نمونه‏های کمان-شکل در دمای محیط انجام شده و در عمل فاکتور شدت تنش با استفاده از فرمول تحلیلی استاندارد برای نمونه‏های کمان-شکل و روش مدل المان محدود مربوط به نمونه‏ها محاسبه شده است. به منظور صحت‌سنجی مدل المان محدود، نتایج تحلیل تنش و کرنش با نتایج به دست آمده از روش برهم‏نگاری تصاویر دیجیتالی مقایسه شده است. توافق بسیار خوب بین نتایج تحلیل تنش و کرنش عددی و تجربی، نشان دهنده‌ی دقت تحلیل المان محدود است. در این مطالعه ارتباط خوبی در شروع و رشد ترک بین نتایج تجربی و المان محدود و هم‌چنین مقادیر چقرمگی شکست به دست آمده از روش عددی با دیگر مطالعات مشاهده شده است. هم‌چنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‏دهد که فاکتور شدت تنش تحلیلی می‏تواند نتایج دقیقی برای نمونه‏های کمان-شکل ایجاد شده از نواحی آناتومیکی خلفی و قدامی ارائه کند، هرچند برای نواحی آناتومیکی میانی و جانبی، تنها مدل المان محدود می‏تواند دقت لازم را فراهم سازد.
کلیدواژه استخوان کورتیکال ,روش المان محدود ,نمونه‌ی کمان-شکل ,تحلیل تنش ,برهم‌نگاری تصاویر دیجیتال ,چقرمگی شکست
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده‌ی مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده‌ی مهندسی مکانیک, ایران
پست الکترونیکی mmirzaei@modares.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved