>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین اثر بازخورد بر منابع عصبی مولفه‌ی P300  
   
نویسنده ثابتی ملیحه ,بوستانی رضا ,مرادی احسان
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1398 - دوره : 13 - شماره : 4 - صفحه:291 -301
چکیده    نتایج تحقیقات پیشین حاکی از تاثیر یادگیری (پاداش/تنبیه) روی ویژگی‌های پتانسیل وابسته به رویداد p300 است. در این تحقیق با اعمال الگوریتم‌های مکان‌یابی روی مولفه‌ی p300 استخراج شده از کانال‌ها، تاثیر بازخورد در منابع مغزی مولفه‌ی p300 به صورت دقیق‌تری اندازه‌گیری شده است. در این راستا، سیگنال‌های eeg از 30 فرد سالم در هنگام انجام آزمون‌های دیداری و شنیداری با استفاده از 30 الکترود سطحی (از جنس نقره) در سه فاز شروع (30 دقیقه)، بازخورد (90-60 دقیقه) و پایان (30 دقیقه) ثبت شده است. تعداد محرک‌های دیداری و شنیداری برای تمامی افراد در فاز بازخورد به صورت یک‌سان اعمال شده تا شرکت کنندگان بتوانند محرک‌های دیداری و شنیداری را شناسایی کنند. در این فاز، شرکت کنندگان برای پاسخ‌های نادرست جریمه شده به طوری که به ازای هر پاسخ نادرست، چهار آزمون دیگر به این فاز اضافه می‌شود. سپس الگوهای p300 با استفاده از میانگین‌گیری گسترده‌ی زمانی روی تمامی افراد استخراج شده است. در ادامه از الگوریتم‌های مکان‌یابی استاندارد توموگرافی الکترومغناطیس با رزولوشن پایین (sloreta) و sloreta کاهش دهنده برای تخمین فعالیت منابع مغزی p300 استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل منابع مولفه‌ی p300 بازخورد، حاکی از افزایش معنی‌دار و قابل توجه تغییرات، به خصوص در نواحی آهیانه‌ایخلفی راست (نواحی ارتباطی ثانویه) در منابع مولفه‌ی p300 بازخورد در مقایسه با منابع مغزی مولفه‌ی p300 تحریک در آزمون دیداری است اما این اختلاف در آزمون شنیداری معنادار نمی‌باشد. اختلاف بین آزمون دیداری و شنیداری این فرضیه را تایید می‌کند که شرکت کنندگان اشتباه پاسخ دادن در آزمون‌های شنیداری را محتمل دانسته و با اطمینان بیش‌تری به آزمون‌های دیداری پاسخ داده‌اند.
کلیدواژه منابع مغزی P300، مکان‌یابی منبع، اثر بازخورد
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکدهی برق و کامپیوتر, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر, گروه کامپیوتر و فن‌آوری اطلاعات, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, بیمارستان کودکان مفید, گروه جراحی مغز و اعصاب, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved