>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه‌ی یک مدل رشد تومور ناهمگون با اثر سلول‌های موثر ایمنی بر اساس اتوماتای سلولی: بررسی مدل از نقطه‌نظر درمانی  
   
نویسنده پورحسن‌زاده فاطمه ,سبزپوشان حجت ,نوزادمکوندی دانیال
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1398 - دوره : 13 - شماره : 2 - صفحه:159 -175
چکیده    سرطان یکی از عوامل اصلی مرگ در دنیای امروز است. مدل‌های ریاضی و کامپیوتری می تواند به محققان در درک بهتر این بیماری و بهبود روش‌های درمانی فعلی کمک کند. مدل‌های جدید ارائه شده ممکن است به معرفی روش‌های درمانی جدیدی منجر شود. در این مقاله، یک مدل اتوماتای سلولی شبکه‌ی مربعی از رشد تومور جامد، بدون رگ و ناهمگون با در نظرگرفتن اثر سیستم ایمنی ارائه شده است. در نظر گرفتن توام ناهمگونی زمانی و مکانی در فرایند رشد که در بسیاری از مدل‌ها در نظر گرفته نشده، یکی از نوآوری‌های این مدل است. علاوه بر اندرکنش سلول سالمتومور، هر سلول تومور در شبکه ی مدل می‌تواند با سلول‌های ایمنی در همسایگی خود نیز اندرکنش داشته باشد. فرار و حتی نجات سلول توموری از سلول های ایمنی و در نظر گرفتن مدلی ساده برای نمایش اثر فراخوانی سیستم های ایمنی به بافت مورد مطالعه، از دیگر نوآوری‌های این مقاله به شمار می‌رود. در این تحقیق، قوانین تغییر حالات هر سلول با استفاده از مدلی تصادفی تعریف شده است. شبیه‌سازی‌ها در این مقاله برای دو حالت با/بدون در نظر گرفتن سیستم ایمنی انجام شده است. علاوه بر نمایش گرافیکی دوبعدی رشد، پارامترهای کسر رشد و کسر نکروتیک به عنوان خروجی های مدل در نظر گرفته شده است. شبیه سازی‌ها نشان می دهد که مدل با ساختار ناهمگون، نتایج سازگارتری با  بیولوژی سرطان داشته و با داده‌های تجربی انطباق بیش‌تری دارد. هم‌چنین شبیه سازی ها نشان می دهد که تعداد سلول های موثر ایمنی با دینامیکی مشابه سلول های توموری افزایش می یابد. در این مقاله هم‌چنین به مقایسه‌ی نتایج حاصل از شبیه سازی ها با نتایج مطرح شده در مراجع و بررسی تاثیر پارامترهای مدل در مراحل مختلف رشد از نقطه‌نظر درمانی پرداخته شده است.
کلیدواژه مدل‌سازی رشد تومور ناهمگون ,اتوماتای سلولی ,سلول‌های موثر ایمنی
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده‌ی مهندسی برق, گروه بیوالکتریک, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده‌ی مهندسی برق, گروه بیوالکتریک, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده‌ی مهندسی برق, گروه بیوالکتریک, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved