>
Fa   |   Ar   |   En
   آشکارسازی فرکانس حرکتی قلب با امواج فرا پهن باند  
   
نویسنده بابلی مهران ,قرشی علی ,صنیعی نامدار ,احمدیان علیرضا
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1387 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:297 -304
  
کلیدواژه امواج فراپهن باند ,تبدیل موجک ,فرکانس حرکتی قلب ,شبیه سازی ,آزمایش های واقعی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده مهندسی برق, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی تهران, بیمارستان امام خمینی, گروه فیزیک و مهندسی پزشکی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved