>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی قابلیت اطمینان پارامترهای سینماتیکی زانو و نیروی عکس‌العمل پا در افراد با آسیب لیگامان متقاطع قدامی هنگام بالا رفتن از پله  
   
نویسنده حاجی‌زاده مریم ,هاشمی اسکویی علیرضا ,قالیچی فرزان
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1396 - دوره : 11 - شماره : 3 - صفحه:201 -210
چکیده    پارگی لیگامان صلیبی قدامی، یکی از آسیب های رایج زانو در افراد جوان به شمار می‌رود. در مورد پیامدهای پارگی این لیگامان در دوران پساآسیب، به مواردی چون لقی زانو، ناپایداری فعال زانو و ابتلا به آرتروز زودرس اشاره شده است. کنترل جابه‌جایی قدامی تیبیا و چرخش محوری تیبیافمورال زانو از وظایف اصلی لیگامان متقاطع قدامی می باشد. بنابراین، در غیاب لیگامان قدامی، حفظ پایداری زانو  از طریق تغییرات سینماتیکی و به کارگیری مکانیزم های جبرانی حرکتی در حین انجام فعالیت های مختلف میسر می شود. هدف از این مطالعه بررسی قابلیت اطمینان و تکرارپذیری درون جلسه ای این پارامترها برای آزمون های تکراری بالارفتن از پله بوده است. برای این منظور، پانزده بیمار با آسیب یک طرفه ی لیگامان متقاطع قدامی در این پژوهش مورد مطالعه  قرار گرفتند. مارکرهای 10 8 تایی روی هر عضو از اندام تحتانی این افراد نصب شد، و برای ضبط فعالیت افراد در حین بالارفتن از ساختار پله با چهار گام، از دستگاه آنالیز حرکت 10دوربینه، بهره گرفته شد. با استفاده از نتایج سینماتیکی و سینتیکی به دست آمده در نقاط کلیدی متناظر، قابلیت اطمینان پارامترهای سینماتیکی و نیروی عکس العمل زمین، از طریق ضریب همبستگی درون رده ای (icc)، و پارامتر خطای اندازه‌گیری استاندارد (sem)، محاسبه و ارزیابی شد. نتایج این مطالعه بیان‌گر قابل اطمینان و تکرارپذیر بودن زوایای چرخشی تیبیافمورال زانو و نیروی عکس العمل زمین در افراد با آسیب لیگامان قدامی هنگام بالارفتن از پله می‌باشد. مقادیر قابلیت اطمینان (icc)، در هر دو پای آسیب دیده و سالم مشابه، و در محدوده‌ی (0/98-0/59) برای پارامترهای سینماتیکی و نیروی عکس العمل زمین به دست آمد.
کلیدواژه لیگامان صلیبی قدامی، سینماتیک زانو، نیروی عکس‌العمل زمین، قابلیت اطمینان
آدرس دانشگاه صنعتی سهند, دانشکده‌ی مهندسی پزشکی, گروه بیومکانیک, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, دانشکده‌ی مهندسی پزشکی, گروه بیومکانیک, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, دانشکده‌ی مهندسی پزشکی, گروه بیومکانیک, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved