>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر سرعت پدال زدن و مقاومت در برابر پدال زدن در محل‌های ممکنه پدال زدن بر رفتار عضله‌ها و مفصل‌های پا در دوچرخه ثابت: مطالعه پارامتریک  
   
نویسنده حضرتی الهام ,آذغانی محمود رضا
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1396 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:19 -28
چکیده    پدال زدن با دوچرخه ثابت یکی از فعالیت های فیزیکی پرکاربرد برای تقویت عضله ها است. عامل های مختلفی بر عملکرد پدال زدن اثر می‌گذارند. هدف در این مطالعه، بررسی اثر تغییر سرعت پدال زدن و گشتاور مقاومتی اعمالی در برابر پدال زدن در محدوده محل های ممکنه پدال زدن (از نظر سینماتیکی) بر فعالیت عضله ها و نیروهای مفصلی مچ پا، زانو و ران است. برای این منظور، از مدل بیومکانیکی حرکت انسان ارائه‌شده در نرم افزار انی بادی استفاده شد. توان مکانیکی پدال زدن در مقدار ثابت w 200 قرار داده شد. سرعت یا نرخ پدال زدن 40، 60، 80، 100 و rpm 120 و گشتاور مقاومتی اعمالی در برابر پدال زدن 0، 5، 10، 15 و nm 20، در محدوده محل های ممکنه پدال زدن در‌نظر‌گرفته شد. نتایج نشان داد که اگرچه محدوده محل های ممکنه پدال زدن از‌نظر سینماتیکی مناسب است، با تغییر سرعت پدال زدن و گشتاور مقاومتی اعمالی، تمام محل های پدال زدن از این محدوده، به‌دلیل فعالیت بیش از حد عضله ها (بیش از 0/95)، مناسب نیستند. در نرخ پدال زدن 80، 100 و rpm 120 با اعمال گشتاور مقاومتی 0 و nm 5، به‌طور تقریب تمام محل های ممکنه مناسب هستند (فعالیت عضله ها کمتر از 0/95). با افزایش سرعت پدال زدن در یک سطح گشتاور مقاومتی ثابت، بخش بیشتر و با افزایش گشتاور مقاومتی اعمالی در یک سطح نرخ پدال زدن، بخش کمی از محدوده ممکنه، مناسب (فعالیت عضله ها کمتر از 0/95) است. نیروهای مفصلی با کاهش سرعت پدال زدن و افزایش گشتاور مقاومتی اعمالی، افزایش می یابند.
کلیدواژه پدال زدن، عامل‌های اثرگذار، مدل اسکلتی-عضلانی، تحلیل دینامیک معکوس، تقویت عضله‌ها، آسیب‌های مفصلی
آدرس دانشگاه صنعتی سهند, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, دانشکده مهندسی پزشکی, گروه بیومکانیک, ایران
پست الکترونیکی azghani@sut.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved