>
Fa   |   Ar   |   En
   تشخیص وفقی وقوع بیماری نقص بین بطنی قلب: مدلی خودکار با امکان آنالیز از طریق سیگنال‌های صوتی قلب  
   
نویسنده رضائی علیرضا ,بلباسی سارا
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:69 -83
چکیده    در مقاله حال حاضر، با آنالیز سیگنال های صوتی قلب به طراحی الگوریتمی ترکیبی پرداخته شده که متشکل از استخراج ویژگی بر اساس تکنیک آشوب، کاهش ابعاد توسط آنالیز اجزای اصلی و دسته بندی خروجی ها با اتکاء بر شبکه های عصبی فازی تطبیقی می باشد. عدم قطعیت و خطای بالا در تشخیص روزنه بین بطنی از عدیده مشکلات روش های پیشین است که در این زمینه مطرح بوده و به سبب اهمیت تشخیص خودکار این عارضه قلبی، نیاز است تا طراحی وفقی و به دور از بروز خطا باشد.  انتقال فضای ویژگی ها با نگاشت آنها توسط الگوریتم آنالیز اجزای اصلی در دو گام، با انتخاب تعداد 18 تا 25 ویژگی از میان حدود 50 ویژگی استخراج شده، ورودی طبقه بندی پیشنهادی را می سازد. طبقه بند پیشنهادی، سیستم شبکه عصبی فازی تطبیقی با امکان پیش بینی بروز بیماری قلبی است که با ورود داده ها، در تعداد تکرارهای محدود در سطح قابل قبولی خروجی ها را پیش بینی می نماید. داده ها از پایگاه دادهumichدانشگاه میشیگان دریافت شده و شامل نمونه های از بیماری روزنه بین بطنی است. نسبت تقسیم داده ها در مرحله یادگیری و آزمایش، 0.9 به 0.1 (ارزیابی متقاطع) است و از شیوه اعتبارسنجی kfold استفاده شده است. محاسبه معیارهایی چون دقت، حساسیت و نیز عدم قطعیت توسط مفهوم آنتروپی در الگوریتم ترکیبی حاکی از عملکرد مناسب روش پیشنهادی است.
کلیدواژه بیماری روزنه بین بطنی، تشخیص خودکار، ویژگی‌های آشوب، آنالیز اجزای اصلی و سیستم شبکه عصبی فازی تطبیقی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده علوم و فنون نوین, گروه مهندسی سیستم و مکاترونیک, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, دانشکده مهندسی پزشکی, گروه بیوالکتریک, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved