>
Fa   |   Ar   |   En
   دستگاه تصویربرداری گسیل پوزیترون حیوانی Iri-Micropet : ارزیابی کارایی و کیفیت تصویر  
   
نویسنده اسلامی راد زهرا ,قلی پور پیوندی رضا
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:49 -57
چکیده    دستگاه تصویربرداری گسیل پوزیترون برای تشخیص تغییرات فیزیولو‍‍‍ژیک بدن استفادها می شود. بنابراین هدف اصلی در مطالعات پت، به‌دست آوردن تصاویر با کیفیت خوب و جزئیات فانتومی است که به‌وسیله پت تصویربرداری شده است. کارایی دستگاه پت و در‌نتیجه کیفیت تصویر خروجی، به پارامترهای قدرت تفکیک مکانی، کسر پراکندگی، حساسیت، rms کنتراست و سیگنال به نویز بستگی دارد، که دستگاه بر‌اساس آن ارزیابی می شود. در این مقاله، ابتدا مشخصات و نحوه تصویربرداری دستگاه iri-micropet بررسی شد. سپس، الگوریتم‌های بازسازی تصویر (mlem، sart و fbp) روی سینوگرام‌های حاصل، اعمال شده و کارایی و کیفیت تصاویر به‌دست‌آمده ارزیابی شد. قدرت تفکیک مکانی شعاعی و تانژانتی برای f18 در مرکز میدان دید، به‌ترتیب برابر باmm  1.81 وmm 1.90 شد. کسر پراکندگی برای فانتوم موش و پنجره انرژی kev 700300، برابر با 7.1 % و حساسیت برابر با 1.74 % در پنجره زمانی ns 4 شد. در‌نهایت، کیفیت تصاویر با پارامترهایrms کنتراست و نسبت سیگنال به نویز مقایسه شد که، الگوریتم mlem برتر از الگوریتم‌های بازسازی دیگر بود. نتایج حاصل از سیستم iri-micropet، با نتایج به‌دست‌آمده از پت‌های حیوانی تجاری موجود مقایسه شد. نتایج، نشان‌دهنده توافق خوبی بین داده‌ها است.
کلیدواژه دستگاهIri-Micropet، بازسازی تصاویر، ارزیابی کیفیت تصاویر، کارایی، مقایسه داده ها
آدرس دانشگاه قم, دانشکده علوم پایه, گروه فیزیک, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده فیزیک, گروه فیزیک, ایران
پست الکترونیکی szislami@qom.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved