>
Fa   |   Ar   |   En
   یک روش ترکیبی جدید برای حذف آرتیفکت Eog از سیگنال Eeg با استفاده از Cca و Rls  
   
نویسنده توکلی نجف آبادی مریم ,ابوطالبی وحید ,شایق بروجنی فرزانه
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:1 -10
چکیده    هدف این مقاله، ارزیابی روش ترکیبی آنالیز همبستگی کانونی فیلتر تطبیقی حداقل مربعات بازگشتی (cca-rls) در حذف آرتیفکت چشمی (eog) از سیگنال مغزی (eeg) و مقایسه آن با روش‏های آنالیز مولفه‏های مستقل (ica)، آنالیز همبستگی کانونی(cca)، فیلتر تطبیقی حداقل مربعات بازگشتی (rls) و روش ترکیبی ica-rls است. برای این منظور، بعد از تجزیه سیگنال نویزی توسط cca، مولفه شامل آرتیفکت eog با محاسبه مقدار کرتوزیس شناسایی شده و با استفاده از فیلتر rls، فیلتر شد؛ سپس با ترکیب مولفه‏ها، سیگنال حذف نویز شده بازسازی شد. برای مقایسه کمّی روش‏ها از دو معیار ارزیابی میانگین مجذور مربعات خطا (mse) و نسبت سیگنال به نویز (snr) برای داده های شبیه‏سازی شده استفاده شده است. متوسط مقادیر mse وsnr برای 5 نفر در 4 کانال مختلف محاسبه شد. داده های استفاده شده از مجموعه داده های مسابقات bci2008 انتخاب شدند. با توجه به نتایج به‏دست آمده، روش ترکیبی پیشنهادی ccarls ، عملکرد بهتری نسبت به سایر روش‏های استفاده شده در این مقاله دارد.
کلیدواژه آرتیفکت Eog، روش Cca-Rls، فیلتر Rls، سیگنال Eeg
آدرس دانشگاه یزد, دانشکده مهندسی برق, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده مهندسی برق, ایران, دانشگاه پیام نور اصفهان, دانشکده مهندسی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved