>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط بین مکانیک فازهای مثبت و منفی هاپینگ؛ بررسی نقش سفتی و چرخه کشش انقباض در اجرای بهینه حرکات چرخه‌ای  
   
نویسنده فرجاد پزشک عباس ,صادقی حیدر ,شریعت زاده جنیدی محمد ,صفایی پور زهرا
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:315 -324
چکیده    زمینه و هدف: سفتی اندام از طریق تغییر در چرخه کشش و انقباض، می‌تواند تاثیر زیادی در بازده حرکت داشته باشد؛ با این وجود، اطلاعات کمی درباره نقش متقابل این دو پدیده مشاهده می‌شود. هدف این تحقیق، تعیین ارتباط بین مکانیک مفاصل مچ پا و زانو در فازهای منفی و مثبت هاپینگ است، تا از این طریق، ارتباط بین سینتیک و سینماتیک با سفتی و عملکرد چرخه کشش و انقباض، شناسایی شود. روش تحقیق: سفتی اندام تحتانی، سفتی مفاصل زانو، مچ پا و سرعت زاویه‌ای مفاصل مچ پا و زانوی 30 مرد جوان در بازه سنی 1830 سال و محدوده وزنی 60 تا 88 کیلوگرم در تکلیف هاپینگ، با استفاده از صفحه نیرو و سیستم تحلیل حرکت، اندازه‌گیری شدند. یافته‌ها: نتایج تحلیل اجزای اصلی نشان داد که تمام پارامترهای مرتبط با مچ پا در طول هاپینگ، به‌عنوان اجزای اصلی اول قرار گرفتند. ضریب همبستگی پیرسون نیز ارتباط مستقیم و قوی بین سفتی مفصل، انرژی مکانیکی منفی و مثبت و سرعت زاویه‌ای نشان داد (p<0.01 و p<0.05). نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این تحقیق، مکانیسم رایج استفاده‌شده در فعالیت‌های قدرتی و توانی برای بهره‌برداری بیشینه از چرخه کشش و انقباض در طول اجرای حرکات چرخه‌ای، ‌کاربردی ندارد؛ در حالی‌که کاهش سفتی مفصل مچ پا، روش بهینه‌تری برای کاهش انرژی مورد‌نیاز برای اجرای این قبیل فعالیت‌ها است.
کلیدواژه سفتی، چرخه: کشش و انقباض، هاپینگ، مکانیک حرکت
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, ایران
 
   Relationship between Mechanics of the Negative and Positive Phases of the Hopping; Identify the Effect of Stiffness and Stretch Shortening Cycle on the Optimal Performance of the Cyclic Movements  
   
Authors Farjad Pezeshk Abbass ,Sadeghi Heydar ,Shariatzadeh Joneidy Mohammad ,Safaie Pour Zahra
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved