>
Fa   |   Ar   |   En
   استنتاج مجموعه پیش‌بینی کننده در شبکه تنظیم کننده ژن مبتنی بر الگوریتم‌جستجوی گرانشی و تابع برازندگی میانگین آنتروپی شرطی  
   
نویسنده جعفری مینا ,قوامی بهنام ,ستاری وحید
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1394 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:375 -386
چکیده    استنتاج شبکه تنظیم‌کننده ژن (grn) با استفاده از داده های بیان ژن، برای درک وابستگی و نحوه تنظیم ژن‌ها، درک فرآیندهای زیست شناسی، نحوه رخداد فرآیندها و همچنین جلوگیری از وقوع برخی فرآیندهای ناخواسته (بیماری)، حائز اهمیت است. ساخت صحیح grn، نیازمند استنتاج صحیح مجموعه پیش بینی کننده است. به‌طور کلی، مهم‌ترین محدودیت برای استنتاج صحیح مجموعه پیش بینی کننده، حجم عظیم ژن ها، کم بودن تعداد نمونه ها و امکان نفوذ نویز در داده های بیان ژن است؛ بنابراین، ارائه روش هایی کارا برای استنتاج پیش بینی کننده ها با قابلیت اطمینان بالا، یک نیاز جدی است. در این مقاله، با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی(gsa)، یک روش کارا برای استنتاج مجموعه پیش‌بینی‌کننده ارائه شده است. به‌ازای هر ژن هدف، یک الگوریتم gsa برای استنتاج زیر‌مجموعه پیش‌بینی کننده آن ژن استفاده شده است. در هر جمعیت، یک جرم نشان دهنده زیر‌مجموعه پیش‌بینی کننده مرتبط با آن ژن هدف است. جمعیت اولیه به‌ازای هر ژن هدف، براساس ضریب همبستگی پیرسون تولید می شود. برای هدایت الگوریتم gsa، از معیار ارزیابی میانگین آنتروپی شرطی (mce) استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از اعمال این روش روی داده های زیست‌شناسی نشان می دهد که، روش پیشنهادی دقت بالایی برای استنتاج مجموعه پیش بینی کننده دارد. به‌علاوه، نتایج روی داده های زیست‌شناسی با مقیاس کوچک و بزرگ نشان می دهند که، میزان دقت روش پیشنهادی برای استنتاج grn بیشتر از روش های مشابه  است.
کلیدواژه شبکه تنظیم‌کننده ژن (Grn)، ژنومیک، میانگین آنتروپی شرطی (Mce)، الگوریتم جستجوی گرانشی (Gsa)، ضریب همبستگی پیرسون
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده فنی مهندسی, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده فنی مهندسی, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده فنی مهندسی, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved