>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر سرعت راه رفتن بر ویژگی‌های حرکت در طول یک گام  
   
نویسنده سلیمانی غزاله ,عمادی اندانی مهران ,مراتب حمید رضا ,بهرامی فریبا
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1394 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:361 -374
چکیده    راه رفتن از پرکاربردترین حرکات انسانی است؛ از این رو مطالعه عوامل اثرگذار بر این حرکت، همواره مورد توجه بوده است. از آن جا که سرعت به‌عنوان یک اختلال فیزیکی بر ابعاد مختلف راه رفتن تاثیر می‌گذارد، هدف این مطالعه نیز بررسی و تحلیل اثر سرعت بر ویژگی‌های فیزیکی و فیزیولوژیکی است. این تحلیل بر مبنای پردازش اطلاعات به‌دست‌آمده از یک گام، قرار گرفته است. مطالعه روی 32 آزمودنی سالم با میانگین سنی 20/40 ± 27/56 سال، میانگین وزنی 20/59 ± 54/89 کیلوگرم و میانگین قدی 20/83 ± 158/19 سانتی متر انجام شد، که %59 از آن‌ها زن بودند. اطلاعات سینتیکی، سینماتیکی و الکترومایوگرافی هر یک از آزمودنی ها در پنج سرعت مختلف ثبت شده است. هدف اصلی، بررسی تاثیر سرعت بر جنبه های مختلفی از سیستم کنترل حرکت، تعریف شده است. برای این منظور، اثر سرعت بر 46 ویژگی‌از اطلاعات زمانی مکانی، سینرژی عضلانی، نرمی حرکت، شکل حرکات مفاصل و همبستگی بین جابه جایی اندام های تحتانی و هم چنین همبستگی بین الگوی فعالیت الکتریکی عضلات بررسی شده است.در بین ویژگی های معرفی‌شده در این مطالعه و نیز از مطالعات حوزه حرکت از ویژگی های جدیدی نظیر سینرژی عضلانی، نرمی حرکت، همبستگی در اندام های تحتانی و شکل حرکات تولیدی توسط مفاصل استفاده شد، که تا‌کنون در توصیف اثرگذاری سرعت بر راه رفتن افراد سالم استفاده نشده است؛ برای مثال، استفاده از مفهوم سینرژی نشان داد که سرعت های بیشتر موجب افزایش انداذه فضای سینرژی می شود. همین امر می تواند به‌عنوان نشانه ای از راهکار پیچیده تری باشد که توسط سیستم اعصاب مرکزی، گرفته شده است تا در شرایط ناپایدار، که در سرعت های بالا رخ می دهد، در وضعیت مطلوبی باقی بماند. نتایج به‌دست‌آمده نشان می دهد که سرعت، نقش مهمی در راه رفتن دارد. روش های مورد بررسی در این مقاله را می توان روی آزمودنی های بیشتر و بیماران درگیر با نقص حرکتی نیز بررسی کرد.
کلیدواژه راه رفتن، سرعت، سینتیکی، سینماتیکی، الکترومایوگرافی
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده فنی مهندسی, گروه مهندسی پزشکی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده فنی مهندسی, گروه مهندسی پزشکی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده فنی مهندسی, گروه مهندسی پزشکی, ایران, دانشگاه تهران, قطب علمی پردازش هوشمند و کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر, آزمایشگاه کنترل حرکت و علوم اعصاب محاسباتی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved