>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی ایران   
سال:1394 - دوره:9 - شماره:35


  tick  مطالعه حوزه رسوبی شمال غرب ایران با استفاده از مدل سازی سه بعدی داده‌های گرانی‌سنجی - صفحه:1-13

  tick  بهینه‌سازی مدل Drastic جهت ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی آبخوان کاشان به آلودگی نیترات با استفاده از روش‌های آماری و تحلیل حساسیت - صفحه:15-27

  tick  بررسی کانی سازی و منشا مس رسوبی چینه کران با میزبان کنگلومرای پلیوسن در منطقه قره آغاج ماکو - صفحه:29-42

  tick  تحلیل تنش دیرینه گستره ‌منصورآباد (جنوب باختر رفسنجان- استان کرمان) به روش وارون‏سازی چندگانه - صفحه:43-59

  tick  طراحی و ساخت مینی‌پیزومتر برای اندازه‌گیری میزان تبادل آب سطحی و زیرزمینی - صفحه:61-73

  tick  ردیابی منشا گوگرد کانی های سولفیدی و سولفاتی در معادن فلوریت سازند الیکا (شرق استان مازندران): کاربردهایی از ایزوتوپ گوگرد - صفحه:75-92

  tick  چینه‌شناسی و محیط‌های رسوبی سازند شوریجه در برش‌های باغک، مزدوران و چاه خانگیران، خاور حوضه کپه‌داغ - صفحه:93-119

  tick  پترولوژی و مدل سازی تشکیل اسکارن در منطقه تنگ حنا (منطقه نیریز فارس) - صفحه:121-130
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved