>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی ایران   
سال:1392 - دوره:7 - شماره:28


  tick  تکامل زمانی گسل های منطقه زیاران در جنوب غربی البرز مرکزی - صفحه:3-12

  tick  کاربرد روش سلول عصبی و سنجش از دور در محیط Gis در تهیة نقشه های ژئو شیمیایی اکتشافی در منطقه بانه کردستان، غرب ایران - صفحه:13-22

  tick  دما-فشارسنجی، ژئوشیمی و تفسیر جایگاه تکتونیکی متابازیت های میگماتیتی مجموعه دگرگونی سلطان آباد (شمال شرق سبزوار) - صفحه:23-40

  tick  تحلیل تنش دیرینه و تفکیک فازهای تنش با استفاده از خش لغزهای گسلی فروبوم دشت ارژن، جنوب باختر ایران - صفحه:41-50

  tick  فاکتورهای کنترل کننده بافت های مختلف انیدریتی و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخزن آسماری میدان نفتی اهواز - صفحه:51-71

  tick  معرفی سه گونه خارتن Douvillaster و یک گونه دوکفه ای Neithea از سازند داریان در تاقدیس میش، شمال شرق گچساران - صفحه:73-86

  tick  ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی جوین با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی - صفحه:87-98

  tick  بررسی تاثیر بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بر کیفیت آبخوان؛ (مطالعه موردی: دشت اشتهارد) - صفحه:99-110
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved