>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رفتار تغییرشکلی سرپانتینیت های آمیزه افیولیتی بافت (استان کرمان) و تاثیر آن در توانایی لرزه خیزی منطقه  
   
نویسنده محمدی نادیه ,احمدی پور حمید ,پیغمبری سیما
منبع زمين شناسي ايران - 1391 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:3 -17
چکیده    مجموعه افیولیتی بافت در امتداد دو گسل بزرگ بافت و شهر بابک در جنوب استان کرمان قرار گرفته و در حال حاضر به صورت یک آمیزه رنگین دیده می شود که خمیره آن سرپانتینیت است. مطالعات پتروفابریکی انجام شده بر روی سرپانتینیت های این منطقه، نشان می دهد که آن ها از نظر تشکیل، یک تاریخ 5 مرحله ای را از زمان تشکیل تا جایگیری در وضعیت فعلی پشت سر گذاشته اند که به ترتیب عبارتند از: سرپانتینیتی شدن درجای پریدوتیت های اولیه در کف اقیانوس، تغییرشکل پلاستیک در رخساره شیست سبز که احتمالاً به دلیل فرورانش پوسته اقیانوسی نایین-بافت صورت گرفته، آغاز صعود دیاپیریک سرپانتینیت ها با شرایط رژیم تغییر شکل پلاستیک، قرارگرفتن در شرایط رژیم تغییر شکل پلاستیک- شکنا و در نهایت، تحمل تغییر شکل شکنا و جایگیری در نزدیکی سطح زمین. تجزیه-های الکترون میکروپروب سرپانتین های حاصله نشان می دهد که ترکیب محلول های سازنده سرپانتین در هر مرحله، متفاوت است. عناصر سازگار مانند نیکل، کروم و یا منیزیم در هر مرحله تفاوت واضحی دارند، اما عناصر ناسازگار مانند سدیم و یا پتاسیم تفاوت چندانی نشان نمی دهند. این سنگ ها در مقابل استرس های وارده، سه رفتار متفاوت را از خود نشان داده اند که شامل مکانیزم های تغییر شکل نوع پلاستیک، پلاستیک- شکنا و شکنا است که دو مورد اولی با زمین لرزه های کوچک و یا بدون ایجاد هیچ لرزه ای همراه هستند، درحالی که تغییرشکل نوع سوم باعث ایجاد زلزله-های کوچک تا بزرگ می شود. تمامی شواهد ساختاری حاصل از تغییرشکل های مذکور در همه مقیاس ها قابل تشخیص است. ساختارهای پلاستیک فراگیر موجود در سرپانتینیت های آمیزه رنگین بافت، موجب گردیده که در این منطقه، حرکت در طول گسل های بزرگ بافت و شهر بابک تا حدود زیادی مستهلک شده و با زلزله های بزرگ همراه نباشد. این توجیه با آمار زلزله های این منطقه نیز تایید می گردد. با توجه به تحقیقات فوق، می توان پیش بینی نمود که احتمالاً در آینده نیز وارد آمدن استرس به این سرپانتینیت ها، نباید با زلزله های بزرگی همراه باشد.
کلیدواژه آمیزه افیولیتی بافت ,تغییر شکل پلاستیک ,سرپانتینیت ,لرزه خیزی
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, کارشناسی ارشد پترولوژی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید باهنر، کرمان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید باهنر، کرمان, ایران, دانشگاه پیام نور, استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved