>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل فعالیت های نوزمین ساختی با استفاده از شواهد ریخت زمین ساختی در حوضه آبریز قره سو، جنوب باختر استان گلستان  
   
نویسنده روستایی معصومه ,آق آتابای مریم ,رقیمی مصطفی ,رحیمی چاکدل عزیز ,نعمتی مجید
منبع زمين شناسي ايران - 1391 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:55 -65
چکیده    در پژوهش کنونی، فعالیت نوزمین‌ساختی حوضه آبریز قره سو واقع در جنوب باختری استان گلستان با استفاده از محاسبه شاخص های ریخت زمین ساختی و شواهد زمین ساختی موجود در منطقه مورد کنکاش قرار گرفته است. در این راستا 5 شاخص زمین ریختی (شاخص‌های شیب رود، نامتقارنی حوضه زهکشی، شکل حوضه آبریز، تقارن توپوگرافی معکوس و پیچ و خم پیشانی کوهستان) محاسبه و نتایج به دست آمده از آنها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بالا بودن مقادیر بردار‌های عدم تقارن توپوگرافی شاخه اصلی رود قره‌سو به‌طور واضح حاصل عملکرد گسل‌های کاسپین و رادکان است. همچنین، میزان بالای کج‌شدگی و نامتقارن بودن این حوضه زهکشی از دیگر نتایج این تحقیق است. از سوی دیگر، نتایج به دست آمده از بررسی شاخص زمین ساخت فعال نسبی در ناحیه مذکور، بیانگر تمرکز مناطقی با فعالیت کم زمین ساختی در بخش مرکزی حوضه قره سو است، در حالی که سایر مناطق دارای رده های متوسط تا بالای فعالیت زمین ساختی هستند، این امر موید فعال بودن منطقه مذکور از نظر نو‌زمین‌ساختی می باشد. در نهایت، با بررسی های صحرایی انجام گرفته در شمال آق قلا و شواهد زمین ساختی (چند چین که در ارتباط با گسلش جوان هستند)، می توان اظهار کرد که با توجه به روند اثر محوری این چین ها، تنش فشارشی بوجود آورنده آنها، در جهت NW-SE بوده است. این تنش فشارشی می تواند سیستمی از تراست های پنهان (راندگی لس ها به روی رسوبات عهدحاضر، که بواسطه چین ها رخنمون پیدا کرده اند) را بوجود آورد. با وجود این شواهد، می توان عامل انحراف رودخانه قره سو را به وجود و فعالیت این سیستم گسلی نسبت داد.
کلیدواژه زمین ساخت ,ریخت زمین ساخت ,حوضه آبریز قره‌سو ,شاخص های زمین ریختی ,استان گلستان
آدرس دانشگاه گلستان, دانشجوی کارشناسی ارشد، گر وه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان, ایران, دانشگاه گلستان, استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان, ایران, دانشگاه گلستان, استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان, ایران, دانشگاه گلستان, استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دکتری ژیوفیزیک (گرایش زلزله شناسی)، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه باهنر، کرمان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved