>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی ایران   
سال:1388 - دوره:3 - شماره:12


  tick  بیواستراتیگرافی نهشته های عضوهای A و B سازند قم بر مبنای فرامینیفرا پلانکتیک در ناحیه الگو، برش چینه شناسی کوه دو برادر، جنوب شرق قم - صفحه:3-11

  tick  تقسیر تاریخچه دیاژنز سنگهای کربناته سازند چهل کمان (پالئوسن پسین) در غرب حوضه رسوبی کپه داغ - صفحه:13-26

  tick  برخاستگاه و هوازدگی سنگ مادر ماسه سنگ های سازند خان بر اساس پتروگرافی، آنالیز مدال و زئوشیمی عناصر اصلی در برش چاه روف، بلوک پشت بادام - صفحه:27-37

  tick  سنگ شناسی و ژئوشیمی توف های سبز ائوسن در منطقه شمال تفرش - صفحه:39-50

  tick  مقایسه برآورد میزان فرسایش و رسوب زایی در زیر حوضه سزار (حوضه آبریز سد دز) با استفاده از مدل های تجربی ای پی ام و ام پسیاک با کمک دانش فازی - صفحه:51-61

  tick  مطالعات زمین شناسی، پترولوژی، زمین شناسی اقتصادی و زون های دگرسانی در کانسار مس پورفیری دره زار (جنوب غرب کرمان) - صفحه:63-76

  tick  کاربرد عتاصر ردیاب غیرمتحرک Co و Th در بررسی سنگ های آتشفشانی دگرگون شده و هوازده: شواهدی از سنگ های کرتا سه منطقه سقز- پیرانشهر - صفحه:77-89
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved