>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی ایران   
سال:1393 - دوره:8 - شماره:30


  tick  تحلیل ساختاری ناودیس بالاآمده سبزکوه در زاگرس مرتفع - صفحه:3-10

  tick  ارزیابی خطر زمین لرزه و تحلیل ریسک زلزله در شهر خوی با استفاده از روش های قطعی و احتمالی - صفحه:11-22

  tick  تعیین وضعیت تنش و تغییرات رژیم تکتونیکی در ساختارهای شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شرق گناباد) - صفحه:23-35

  tick  زمین شیمی و خاستگاه طلای کوهزایی منطقه قلقله کردستان، با استفاده از مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار - صفحه:37-59

  tick  کاربرد زمین فشارسنج بیوتیت-آمفیبول به عنوان نشانگر پتانسیل اکتشافی ذخایر مس-آهن در اسکارن پناه کوه، غرب یزد - صفحه:61-74

  tick  تعیین گروه های سنگی سازند آسماری با استفاده از مفهوم واحد های جریانی هیدرولیکی با تاکید بر بخش ماسه سنگی اهواز در میدان منصوری - صفحه:75-84

  tick  ماگماتیسم قوسی در بخش میانی نوار سنندج-سیرجان (غرب ایران) و روابط ژئوشیمیایی حاکم بر گرانیتوئیدهای این منطقه - صفحه:85-96

  tick  جلبک های آهکی سازند شاه کوه (کرتاسه پیشین) در جنوب غرب خور (ایران مرکزی) - صفحه:97-107
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved