>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی ایران   
سال:1398 - دوره:13 - شماره:50


  tick  ارزیابی نهشته‌های منسوب به سازند گورپی بر مبنای نانوفسیل های آهکی واقع در جنوب غرب بروجن، استان چهار محال و بختیاری - صفحه:1-14

  tick  تحلیل ریزرخساره‌ها و پتروفاسیس‌ها، ویژگی‌های دیاژنتیکی و شرایط محیطی سازند فراقان در بخش مرکزی خلیج‌فارس - صفحه:15-32

  tick  تحلیل رژیم تنش در مخزن هیدروکربوری و پایداری دیواره چاه در میدان شاه دنیز، حوضه خزر - صفحه:33-42

  tick  زمین‌شناسی، کانی سازی و مغناطیس سنجی کانسار آهن استاج – جنوب مشهد - صفحه:43-56

  tick  تعیین منشا سیال کانه ساز در کانسار روی و سرب گل زرد، الیگودرز با استفاده از مطالعات زمین شیمیایی و میان‌بارهای سیال - صفحه:57-74

  tick  زمین شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانه زایی آهن در توالی آتش فشانی- رسوبی ژوراسیک کانسار داش آغل، شمال شرق بوکان، پهنه سنندج- سیرجان - صفحه:75-88

  tick  کاربرد مدل Epm در ارزیابی فرسایش خاک (مطالعه موردی، حوزه شازند، سد ساوه) - صفحه:89-98

  tick  بررسی ریزرخساره ها و محیط رسوبی نهشته‌های کرتاسه زیرین در برش قومنجان، جنوب غرب قائن - صفحه:99-120
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved