>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1396 - دوره:15 - شماره:4


  tick  بررسی اثر اسموپرایمینگ بذور، روش‌های کاشت و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه آجیلی (Citrullus Lanatus) - صفحه:721-734

  tick  اثر پیش‌تیمار با اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه کنجد در شرایط تنش شوری - صفحه:735-746

  tick  تحلیل شاخص‌های رشدی شنبلیله تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته - صفحه:747-760

  tick  بررسی شاخص‏ های رشد سیب‏ زمینی (Solanum Tubersum L.) تحت ﺗﺄثیر تراکم و زمان سبزشدن علف‌هرز تاج‏ خروس (Amaranthus Retroflexus L.) - صفحه:761-775

  tick  بررسی مدیریت تغذیه‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus Sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی مشهد - صفحه:776-785

  tick  ارزیابی اثر زمان و غلظت محلول‌پاشی پاکلوبوترازول بر تولید و خصوصیات جوانه‌زنی ریزغده‌های سیب‌زمینی (Solanum Tuberosum) - صفحه:786-797

  tick  بهینه‌سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت (Zea Mays L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی - صفحه:798-810

  tick  بررسی اثر تاریخ کاشت و مصرف کود نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس رازیانه (Foeniculum Vulgare) در شرایط شوشتر - صفحه:811-822

  tick  تاثیر سطوح مختلف حاصل خیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد عصاره گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis Sativa L.) - صفحه:823-837

  tick  تاثیر دگرآسیبی بقایای گندم و جو بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna Sinensis L.) و کنترل علف‌های هرز - صفحه:838-850

  tick  بررسی اثر تاریخ کاشت در کاهش دوره رشد ارقام گلرنگ بهاره در اقلیم سرد و نیمه‌خشک تبریز - صفحه:851-860

  tick  بررسی تاثیر سلنیوم و روش‌های مصرف کود سرک اوره بر عملکرد دانه و اجزای آن و صفات کیفی گندم در شرایط دیم - صفحه:861-871

  tick  ارزیابی صفات مختلف زراعی و کیفی در ژنوتیپ‌های مختلف تریتیکاله - صفحه:872-884

  tick  اثر نیتروژن بر کارایی مصرف تشعشع و شاخص‏های رشد ارقام مختلف ذرت (Zea Mays L.) تحت شرایط کرمانشاه - صفحه:885-900

  tick  روند توسعه سطح برگ، تجمع ماده خشک و پرشدن دانه باقلا (Vicia Faba L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت و اندازه بذر - صفحه:901-913

  tick  تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های مختلف کلزای پاییزه (Brassica Napus L.) - صفحه:914-924

  tick  تاثیر کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و جذب فسفر و پتاسیم در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium Intybus) در واکنش به تنش خشکی - صفحه:925-938

  tick  اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فنولوژی، شاخص‌های رشدی و عملکرد دو رقم عدس در شرایط دیم مشهد - صفحه:939-956
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved