>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1396 - دوره:15 - شماره:3


  tick  اثر تاریخ، آرایش کاشت و سطوح نیتروژن بر ماده موثره برگ و گل، عملکرد و اجزای عملکرد دانه راش ‌گندم (Fagopyroum Esculentum Moench) - صفحه:477-493

  tick  بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ ‌های گندم دیم (Triticum Aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15 - صفحه:494-510

  tick  بررسی تاثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های کیفی، عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine Max L.) تحت تنش خشکی - صفحه:511-521

  tick  اثر همزیستی میکوریزای آرباسکولار و شبه‌ میکوریزای داخلی بر عملکرد و جذب عناصر ماکرو و میکرو در ژنوتیپ‌ های نخود (Cicer Arietinum L.) - صفحه:522-535

  tick  ارزیابی کارایی فعالیت Sinorhizobium Meliloti و خصوصیات کیفی یونجه تحت تاثیر کاربرد مولیبدن - صفحه:536-545

  tick  تاثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندم - صفحه:546-558

  tick  بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزه - صفحه:559-574

  tick  بررسی تاثیر کودهای آلی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus Tinctorius L.) - صفحه:575-587

  tick  اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا - صفحه:588-602

  tick  تاثیر کود دامی بر عملکرد علوفه، جذب و مصرف برخی عناصر غذایی در یک سیستم کشت مخلوط جو و شنبلیله - صفحه:603-614

  tick  فلورسانس کلروفیل به‌عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ‌زدگی در چغندر‎قند (Beta Vulgaris) - صفحه:615-626

  tick  ارزیابی تاثیر پیش ‌تیمار بذر با پراکسید هیدروژن بر خصوصیات آناتومیکی و فیزیولوژیکی گندم در شرایط دیم - صفحه:627-638

  tick  بررسی تاثیر جهت خطوط کشت، کود زیستی نیتروکسین و مواد سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ماشک برگ پهن - صفحه:639-648

  tick  تاثیر کاربرد کود نیتروژن بر توان رقابت یولاف وحشی (.Avena Ludoviciana L) با گندم پاییزه (.Triticum Asetivum L) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه - صفحه:649-662

  tick  تاثیر انواع روش ‌های خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta Vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum Aestivum) - صفحه:663-675

  tick  بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه، تجمع اسمولیت‌ ها و رنگ‌دانه‌ های فتوسنتزی در ژنوتیپ ‌های سورگوم دانه‌ای (Sorghum Bicolor L.) - صفحه:676-690

  tick  اثر ترکیب ‌های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط ارزن معمولی (Panicum Miliaceum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna Unguiculata L.) - صفحه:691-708

  tick  تاثیر سطوح مختلف نیتروژن، کودهای زیستی و نانونیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن سویا در منطقه داراب (استان فارس) - صفحه:709-720
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved