>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1396 - دوره:15 - شماره:2


  tick  دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum Indicum) در شرایط مشهد - صفحه:231-243

  tick  اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل Wofost - صفحه:244-256

  tick  تعیین عوامل موثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی - صفحه:257-266

  tick  اثر نظام‌های مختلف خاک‌ورزی بر شاخص‌های رشد و عملکرد ذرت علوفه‌ای - صفحه:267-285

  tick  تاثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندم - صفحه:286-297

  tick  مطالعه عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی بر ارقام هیبرید ذرت (Zea Mays L.) تحت سطوح مختلف کلرید سدیم - صفحه:298-310

  tick  اثر سیستم‌های خاک‌ورزی بر محتوی عناصر غذایی خاک، عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط چای ترش- ماش - صفحه:311-322

  tick  بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella Sativa L.)، همیشه‌بهار (Calendula Officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago Officinalis L.) - صفحه:323-340

  tick  واکنش خصوصیات زراعی گندم و جو به منابع و مقادیر مختلف سلنیوم در شرایط دیم - صفحه:341-354

  tick  بررسی تولید کلزا در شرایط خشکی و تغییر اقلیم - صفحه:355-367

  tick  بررسی محلول پاشی کود روی و کلسیم بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گلرنگ تحت تنش سرب - صفحه:368-379

  tick  ارزیابی تحمل به سرمازدگی و یخ زدگی گیاه مهاجم گل گندم (Centaurea Balsamita) خوسرمایی شده با شرایط بهاره - صفحه:380-388

  tick  برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسل‌ها در شرایط کم‌آبی - صفحه:389-398

  tick  تاثیر دور آبیاری، مالچ پلاستیک سیاه و کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدوی تخمه کاغذی - صفحه:399-412

  tick  مطالعه‌ی شاخص‌های کارایی نیتروژن در کلزا تحت تاثیر کود سبز و منابع مختلف نیتروژن - صفحه:413-424

  tick  مقایسه اثر اندازه ذرات سیلیکاته در محلول غذایی بر صفات فیزیولوژیک و رشدی ذرت در مرحله گیاهچه‌ای، تحت تنش کادمیوم - صفحه:425-437

  tick  اثر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و وزن خشک ریشه گندم (Triticum Aesativum L.) و چاودار (Secale Cereale L.) در شرایط رقابت - صفحه:438-450

  tick  تاثیر منابع تغذیه‌ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus Sabdariffa L.) در جیرفت - صفحه:451-462

  tick  بررسی پاسخ فیزیولوژیک هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea Mays L.) نسبت به سطوح مختلف نیتروژن در استان کرمان - صفحه:463-476
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved