>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (chenopodium album l.)  
   
نویسنده اسداللهی حمزه ,راستگو مهدی ,ایزدی دربندی ابراهیم ,قنبری علی
منبع پژوهشهاي زراعي ايران - 1396 - دوره : 15 - شماره : 1 - صفحه:19 -30
چکیده    اختلاط علف‌کش‌ها یکی از راهکارهای مهم در افزایش کارایی آن‌ها می‌باشد. به‌منظور ارزیابی تاثیر علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون و اختلاط آن‌ها بدون ماده افزودنی سولفات‌آمونیوم و با استفاده از ماده افزودنی سولفات‌آمونیوم بر علف‌‌هرز سلمه‌تره در ذرت، پژوهشی در قالب سه آزمایش جداگانه طی سال‌های 911390 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش اول جهت تعیین مقدار کاربرد علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه انجام شد. آزمایش دوم به‌منظور ارزیابی اثر نسبت‌های مختلف اختلاط دو علف‌کش ( 75% فورام‌سولفورون+ 25% نیکوسولفورون، 50% فورام‌سولفورون + 50% نیکوسولفورون و 25% فورام‌سولفورون+ 75% نیکوسولفورون) مبتنی بر دز توصیه شده بدست آمده از آزمایش اول انجام شد. آزمایش سوم شامل تیمارهای آزمایش دوم به همراه ماده افزودنی سولفات‌آمونیوم بود. نتایج نشان داد که هر دو علف‌کش بدون ماده افزودنی سولفات‌آمونیوم در مقادیر کاربرد بالا باعث کنترل سلمه‌تره شدند. در اختلاط‌هایی که نسبت برابری از فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون وجود داشت (50% فورام‌سولفورون+50% نیکوسولفورون) میزان آسیب به سلمه‌تره نسبت به سایر اختلاط‌ها افزایش یافت به‌عبارتی اختلاط این دو علف‌کش با همدیگر دارای اثر هم‌افزایی در کنترل علف‌‌هرز سلمه‌تره است. همچنین اختلاط دو علف‌کش به‌همراه ماده افزودنی سولفات‌آمونیوم دارای اثر هم‌افزا بر کنترل سلمه‌تره بود. همچنین نتایج نشان داد که اختلاط این دو علف‌کش با و بدون ماده افزودنی سولفات‌آمونیوم هیچ تاثیر نامطلوبی بر روی ذرت ایجاد نکرد.
کلیدواژه اختلاط در مخزن، ذرت، علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز (als)، مواد افزودنی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران
پست الکترونیکی alighanbari36@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved