>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1395 - دوره:14 - شماره:4


  tick  بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه (Triticum Aestivum) و چغندرقند (Beta Vulgaris) - صفحه:539-557

  tick  تاثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده - صفحه:558-574

  tick  تاثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی‌های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica Rapa L.) - صفحه:575-586

  tick  بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (Brassica Napus) - صفحه:587-598

  tick  تاثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم - صفحه:599-617

  tick  تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک موثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یولاف‌وحشی - صفحه:618-630

  tick  ارزیابی برخی از شاخص‌های رشد گلرنگ با استفاده از آنالیز رگرسیون - صفحه:631-645

  tick  همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم‌آبی و بدون تنش - صفحه:646-664

  tick  اثرات تنش خشکی و تراکم کاشت بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو اکوتیپ سیر (Allium Sativum L.) - صفحه:665-674

  tick  تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon Esculentum L.) - صفحه:675-685

  tick  اثر آبیاری و نیتروژن بر پارامترهای زراعی، عملکرد، کیفیت دانه و کارایی زراعی نیتروژن در آفتابگردان - صفحه:686-698

  tick  اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک ‌گل‌خوشه‌ای (Vicia Villosa Roth) در شرایط گلخانه - صفحه:699-710

  tick  شبیه‌سازی بهره‌وری آب در برنج تحت مدیریت کم‌آبیاری و نیتروژن با استفاده از مدل گیاهی Cropsyst - صفحه:711-722

  tick  اثر محلول‌پاشی روی و اسید‌سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی سویا تحت شرایط کم‌آبی - صفحه:723-734

  tick  اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus Sabdariffa) در شرایط آب‌و‌هوایی جیرفت - صفحه:735-745

  tick  بررسی اثر مقادیر مختلف سوپرجاذب رطوبت و اسید‌هیومیک در شرایط کم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea Mays L.) به روش سطح پاسخ - صفحه:746-764

  tick  بررسی روند بهبود عملکرد دانه‌ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستان - صفحه:765-774

  tick  تاثیر مصرف کود شیمیایی نیتروژنه و نانو‌کود دامی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill.) - صفحه:775-787
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved