>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1395 - دوره:14 - شماره:2


  tick  تاثیر زمان تداخل علف‌های‌هرز و تراکم باقلا بر کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد باقلا - صفحه:215-225

  tick  تاثیر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus Annus L.)، لوبیا‌قرمز (Phaseolus Calcaratus L.) و کنجد (Sesamum Indicum L.) بر عملکرد و اجزای‌عملکرد - صفحه:226-243

  tick  تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمّی و کیفی استویا در شرایط آب‌و‌هوای اهواز - صفحه:244-254

  tick  ارزیابی اثرات پیش‌تیمار بذر و نوع بستر کاشت بر خصوصیات نشاء تولیدی ذرت‌‌ شیرین (Zea Mays L.) - صفحه:255-265

  tick  ارزیابی روابط هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ ذرت در شرایط تنش خشکی - صفحه:266-278

  tick  بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های خاک بر شاخص‌های رشدی، صفات مورفوفیزیولوژیک و محتوای پتاسیم توتون رقم بارلی - صفحه:279-291

  tick  اثرات تنش خشکی بر مراحل رویشی و زایشی در هیبریدهای جدید ذرت دو منظوره - صفحه:292-303

  tick  بررسی اثر حاصلخیزکننده‌های مختلف فسفر بر خصوصیات فیزیولوژیکی رنگدانه‏‌های فتوسنتزی و قندهای محلول در گلرنگ تحت شرایط کمبود آب - صفحه:304-317

  tick  ارزیابی صفات کمّی و کیفی 18‌کلون سیب‌زمینی - صفحه:318-328

  tick  مدل‌سازی کینتیکی فرایند کاهندگی غیر‌فتوشیمیایی فتوسنتز در پاسخ به تغییر شرایط نوری در گیاه آرابیدوپسیس از دیدگاه زیست‌شناسی سیستمی - صفحه:329-342

  tick  تاثیر سایکوسل بر صفات مورفولوژیک، درصد‌‌ ازت و پتاسیم در شرایط تنش خشکی گیاه ریحان - صفحه:343-353

  tick  بررسی روابط آلومتریک بین سطح‌برگ و تعدادی از صفات رویشی در ذرت رقم سینگلکراس 704 - صفحه:354-368

  tick  اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia Sophia L.) - صفحه:369-379

  tick  بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد و عملکرد نخود (Cicer Arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد - صفحه:380-391

  tick  تاثیر تیمارهای مختلف دمای انبار بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد دو رقم سیب زمینی - صفحه:392-402
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved