>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1394 - دوره:13 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 1- پیش‌‎بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده - صفحه:651-664

  tick  بررسی اثر تداخل علف‌های هرز بر عملکرد و خصوصیات زراعی شنبلیله در تراکم‌های مختلف گیاهی در شرایط بیرجند - صفحه:665-674

  tick  بررسی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس دو توده بومی مرزه (Satureja Hortensis L.) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در منطقه کرمان - صفحه:675-686

  tick  اثر مالچ و تنش رطوبتی بر برخی صفات فیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز (Phaseolus Vulgaris L.) - صفحه:687-699

  tick  بررسی اثرات کودهای زیستی حاوی باکتری‌های تثبیت‌کننده غیرهمزیست نیتروژن و حل‌کننده فسفات بر روی صفات کمی و کیفی گندم (Triticum Aestivum) - صفحه:700-714

  tick  مطالعه کارآیی مصرف آب و شاخص‌های تحمل به تنش محدودیت رطوبتی انتهای دوره رشد در ارقام امیدبخش گندم نان (Triticum Astivum L.) - صفحه:715-727

  tick  اثر محلول‌پاشی کیتوزان بر خصوصیات فیزیولوژیکی کمای بینالودی (Ferula Flabelliloba) تحت تنش خشکی - صفحه:728-737

  tick  تاثیر نانواکسید روی و تلقیح بذر با باکتری‌های افزاینده رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و پر شدن دانه سویا(Glycine Max L.) - صفحه:738-753

  tick  ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه‌ای (Plantago Lanceolata L.) در شرایط کنترل‌شده - صفحه:754-765

  tick  واکنش شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد خشک سوخ به پیش تیمار و اندازه بذر ژنوتیپ‌های پیاز (Allium Cepa L.) - صفحه:766-785

  tick  برآورد محصول ذرت (Zea Mays L.) و نیتروژن خاک از طریق اندازه‌گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک - صفحه:786-796

  tick  اثر زمان مصرف نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم (Triticum Aestivum L.) در شرایط آب و هوایی خرم‌آباد - صفحه:797-809

  tick  اثر پرایمینگ بذر بر رشد رویشی و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه کنجد (Sesamum Indicum L.) در شرایط شوری حاصل از نمک‌های قلیایی - صفحه:810-822

  tick  بهینه‌سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum Aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (Rsm) - صفحه:823-839

  tick  بررسی تاثیر همزیستی با میکوریزا، ورمی‌کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد اسانس و کلونیزاسیون ریشه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill) - صفحه:840-853

  tick  تاثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus Vulgaris L.) تحت تنش خشکی - صفحه:854-863
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved