>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1394 - دوره:13 - شماره:3


  tick  ارزیابی اثر دوگونه‌ میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium Sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک - صفحه:435-447

  tick  تاثیر همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum Indicum L.) تحت تاثیر رژیم‌های مختلف آبیاری در شرایط مشهد - صفحه:448-460

  tick  عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب پنج رقم سورگوم (Sorghum Bicolor) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری در کرمان - صفحه:461-470

  tick  تاثیر قارچ میکوریزا (Glomus Spp.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticumaestivum) تحت تاثیر کیفیت آب - صفحه:471-484

  tick  اثر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و تراکم بر شاخص‌های رشدی و عملکرد موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه (Plantago Ovata) - صفحه:485-495

  tick  بررسی تنوع گونه‌ای، ساختاری و کارکردی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج برنج (Oryza Sativa) - صفحه:496-512

  tick  بررسی خصوصیات کمی وکیفی دو توده شبدرایرانی (Trifolium Sp.) در تلقیح با باکتری‌های ریزوبیوم و سودوموناس - صفحه:513-523

  tick  ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (Triticum Aestivum L.) با استفاده از شاخص‌های انتخاب - صفحه:524-542

  tick  مدل‏سازی جوانه‏زنی بذر کرچک (Ricinus Communis L.) با استفاده از مدل هیدروترمال تایم توسعه‌یافته بر مبنای توزیع ویبول - صفحه:543-552

  tick  ارزیابی تاثیر تناوب و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد گندم (Triticum Aestivum L.) و شاخص‌های کارآیی نیتروژن - صفحه:553-569

  tick  بررسی اثر فواصل کاشت و روش برداشت بر صفات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی (Lycopersicon Esculentum Mill.) - صفحه:570-582

  tick  ارزیابی تحمل به خشکی چهار رقم کلزا (.Brassica Napus L) براساس خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی - صفحه:583-597

  tick  اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum Aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea Mays) (بی‏خاک‏ورزی) - صفحه:598-610

  tick  ارزیابی جوانه‌زنی و قدرت بذر سویا (Glycine Max (L.) Merr.) حاصل از ارقام و تاریخ‌کاشت‌های مختلف در گرگان - صفحه:611-622

  tick  اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف‌هرز شنبلیله (Trigonella Foenum-Greacum L.) و انیسون (Pimpinella Anisum L.) - صفحه:623-636

  tick  بررسی اثرات روش‌های کم آبیاری بر صفات کمی و کیفی سیب‌زمینی - صفحه:637-650
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved