>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1394 - دوره:13 - شماره:1


  tick  اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه - صفحه:1-13

  tick  بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا (Phaseolus Vulgaris L.) - صفحه:14-23

  tick  اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد - صفحه:24-33

  tick  اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum Indicum L.) - صفحه:34-42

  tick  بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائیزه (Brassica Napus L.) در شرایط کم آبیاری - صفحه:43-52

  tick  ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta Vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده - صفحه:53-61

  tick  بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون(Pimpinella Anisum L.) - صفحه:62-70

  tick  ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی پایان فصل در شرایط آب و هوایی اهواز - صفحه:71-80

  tick  تاثیر عملیات خاک‌ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف‌های‌هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود - صفحه:81-91

  tick  مقایسه صفات فنولوژیک و مورفوفیزیولوژیک شاخساره ارقام قدیمی و جدید جو (Hordeum Vulgare L.) - صفحه:92-100

  tick  ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی‌های ریشه دو رقم جو(Hordeum Vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل - صفحه:101-108

  tick  بررسی روابط بین خصوصیات مرتبط با عملکرد دانه و روغن در ژنوتیپ‌‎های گلرنگ بهاره در شرایط عادی و تنش خشکی - صفحه:109-119

  tick  تاثیر مقادیر بذر و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رشد یافته در بقایای کلزا - صفحه:120-130

  tick  بررسی میزان پرولین، شاخص کلروفیل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum Sativum L.) تحت تاثیر تنش خشکی و تیمار کودی - صفحه:131-139

  tick  ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف خاک‌ورزی در بهبود خاک‌های متاثر از شوری در تولید گندم - صفحه:140-145

  tick  تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج - صفحه:146-152

  tick  مقایسه عملکرد گیاهان علوفه‌ای جدید جنس براسیکا با شبدر برسیم در شرایط آب و هوایی ایلام - صفحه:153-164

  tick  اثر فاصله و وزن غده‌چه بر عملکرد و اجزای عملکرد غده‌های بذری سیب زمینی (Solanum Tuberesom L.) رقم ساوالان - صفحه:165-172

  tick  پاسخ صفات زراعی و فیزیولوژیکی گندم پاییزه به تنش محدودیت رطوبتی و مصرف زئولیت - صفحه:173-183

  tick  ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره‌ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه (Ferula Gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدان - صفحه:184-192

  tick  بررسی اثر غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد برگ و بنه‌های دختری زعفران (Crocus Sativus L.) - صفحه:193-202

  tick  تاثیر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ با مقادیر مختلف سلنیوم توام با محلول پاشی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم - صفحه:203-210
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved