>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1393 - دوره:12 - شماره:1


  tick  بررسی عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella Sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer Arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse Vulgaris) - صفحه:1-8

  tick  بررسی برخی از عوامل محیطی موثر بر سبزشدن و استقرار توده های مختلف کلزا در مزارع استان خراسان - صفحه:9-16

  tick  اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia Scoparia) - صفحه:17-26

  tick  بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja Hortensis L.) در شرایط مشهد - صفحه:27-33

  tick  اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cuminum Cyminum L.) و نخود زراعی(Cicer Arietinum L.) - صفحه:34-43

  tick  اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum Aestivum L.) - صفحه:44-52

  tick  بررسی اثر شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه چهار گونه گیاه دارویی - صفحه:53-64

  tick  تحریک رشد، افزایش آهن، پتاسیم و ترکیبات دیواره سلولی با کاربرد سیلیسیم در گیاه برنج تحت شرایط کمبود آهن - صفحه:65-72

  tick  اثر مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) علف های هرز بر عملکرد دانه ذرت هیبرید 700s.C در شرایط محیطی شوشتر - صفحه:73-79

  tick  بررسی تاثیر دور آبیاری و تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی عدس الملک در منطقه بیرجند - صفحه:80-90

  tick  ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea Mays L.) - صفحه:91-98

  tick  بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام گندم نان تحت شرایط آبیاری کامل و تنش‌رطوبتی آخر فصل با استفاده از روشهای آماری چند متغیره - صفحه:99-109

  tick  تاثیر محلول‌پاشی نانو ذرات اکسید آهن و روی بر رشد و محتوای یونی دو ژنوتیپ ذرت (Zea Mays)در شوری های متفاوت خاک - صفحه:110-117

  tick  ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت ( Zea Mays L.) - صفحه:118-126

  tick  ارزیابی اثر کود های شیمیایی و آلی بر ویژگیهای رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سه اکوتیپ کنجد (Sesamum Indicum L.) - صفحه:127-136

  tick  بررسی اثر تاریخ نشاکاری بر شاخص‌های رشد و عملکرد علوفه ذرت (Zea Mays L.) در منطقه مشهد - صفحه:137-145

  tick  تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه های 12 رقم گندم - صفحه:146-152
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved