>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1393 - دوره:12 - شماره:2


  tick  مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica Napus L.)، لوبیا (Phaseolus Vulgaris L.) و ذرت (Zea Mays L.) - صفحه:153-163

  tick  تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium Amoenum) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی - صفحه:164-169

  tick  تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان - صفحه:170-177

  tick  اثر تناوب بر پویایی مکانی علف‌های هرز شاه‌تره ایرانی (Fumaria Vaillantti) و علف هفت‌بند (Polygonum Aviculare) - صفحه:178-188

  tick  بررسی مقدماتی عملکرد و اجزا عملکرد تعدادی از اکوتیپ‌های کنجد (Sesamum Indicum L.) رایج در استان خراسان - صفحه:189-195

  tick  اثر سطوح مختلف کود اوره و سوپر فسفات تریپل بر خصوصیات فیزیولوژیکی کوشیا (Kochia Scoparia) در شرایط تنش شوری - صفحه:196-206

  tick  مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena Ludoviciana L.) - صفحه:207-214

  tick  واکنش سرعت فتوسنتز، پایداری غشا و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت به تنش خشکی و کود ازته در دو رقم جو (Hordeum Vulgare) تحت شرایط کنترل شده - صفحه:215-228

  tick  اثر محلول پاشی کیتوزان بر رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گلرنگ (Carthamus Tinctorius L.) در شرایط تنش کم آبی - صفحه:229-236

  tick  تاثیر زمان های مختلف برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت تحت شرایط کشت مخلوط با گیاهان لگومینه - صفحه:237-245

  tick  بررسی روش های موثر در شکستن خواب بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus Reticulatus L.) - صفحه:246-253

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی حاصل از القای جهش با پرتوتابی گاما در صفات مورفولوژیک در نسل دوم لاین های جهش یافته کلزا - صفحه:254-263

  tick  اثر شوری و روش کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه دو رقم گلرنگ (Carthamustinctorius L.) بهاره - صفحه:264-272

  tick  تاثیر راهبردهای مدیریتی نیتروژن و کود زیستی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 - صفحه:273-282

  tick  ارزیابی عملکرد و شاخص های رشد سیب زمینی تحت سطوح مختلف تنش کم آبی - صفحه:283-295

  tick  تاثیر کاربرد زیولیت طبیعی بر تحمل به تنش کم آبیاری در ذرت دانه‌ای - صفحه:296-304

  tick  تاثیر مقادیر و زمان کاربرد کود ریزمغذی بر ویژگی های کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus Tinctorius L. ) - صفحه:305-315

  tick  اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum Crispum Mill. در منطقه جیرفت - صفحه:316-327

  tick  تاثیر تنش شوری و محلول پاشی متیل جاسمونات بر سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، کارایی مصرف آب و عملکرد بابونه آلمانی - صفحه:328-334
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved